โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ปีการศึกษา 2559

   1.  เด็กหญิงชณิณญา       พูลงาม                   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             ประธานสภานักเรียน

   2.  เด็กชายณัฐวุฒิ            ฉัตรเงิน                  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             รองประธาน

   3.  เด็กหญิงสุวิมล             บุญทัน                   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             เลขานุการ

   4.  เด็กหญิงรมย์ธีรา          นามจำปา                นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             หัวหน้าฝ่ายปกครอง

   5.  เด็กชายประเสริฐ         ภางาม                     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

   6.  เด็กหญิงธัญชนก         จันทร์ฟุ้ง                  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

   7.  เด็กชายธันวา               ศรีสังข์                    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

   8.  เด็กหญิงณัฐวรา           แวงไธสง                 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             หัวหน้าฝ่ายอนามัย

   9.  เด็กหญิงแก้วตา           สำราญใจ                 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  10. เด็กชายพงศธร            มีนาคะ                      นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  11. เด็กชายสิทธิกร           คงสวัสดิ์                    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:19:03 น.

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038444544 อีเมล์: bannongplalai.chon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชยา สิงห์โตทอง โทรศัพท์: 0882102498 อีเมล์: natchaya_568@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]