โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •          พันธกิจ

  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนา ด้านสุขภาพอนามัย

  พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  พัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ และส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยวิธีอันหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  สร้างจิตสำนึก ให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น  และมีความภูมิใจในความเป็นไทย

  ส่งเสริมให้นักเรียน อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้

  ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆในท้องถิ่น

   

  เป้าประสงค์ของโรงเรียน

   

                    มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. นักเรียนรักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี
  2. นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนา หรือศาสนา
  3. ที่ตนนับถือ
  4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
  5. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และค้นคว้าหา
  6. ความรู้ด้วยตนเอง
  7. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
  8. นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐาน  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

  ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต

         7.    นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ในวิถีชีวิตประชาธิปไตย อันมี

                 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

         8.    นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี  กีฬา
                ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  1. นักเรียนมีความรักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามให้สังคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:19:03 น.

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038444544 อีเมล์: bannongplalai.chon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชยา สิงห์โตทอง โทรศัพท์: 0882102498 อีเมล์: natchaya_568@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]