โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ 

                      ภายในปี 2559 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ควบคู่คุณธรรม ดำรงไว้ซึ่งความเป้นไทย โดยครูมืออาชีพ
                  อัตลักษณ์  
                      อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   

      ในการกำหนดวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  จะมีการศึกษาสภาพความต้องการของชุมชน 
  ผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
  ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเหมาะสม

  ปรัชญาการศึกษา       
                 “ คุณธมฺม  สิกขํ  วุฑิ   เนติ”  “  คุณธรรมและการศึกษาพาสู่ความเจริญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:19:03 น.

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038444544 อีเมล์: bannongplalai.chon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชยา สิงห์โตทอง โทรศัพท์: 0882102498 อีเมล์: natchaya_568@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]