โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ( Mission)

  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ

  3. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  4. พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  5. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เป้าประสงค์   (Goal) 

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ

  3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

   4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  5. ชุมชนส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:44:08 น.

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038158258 อีเมล์: namkeaw2014_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรายุ น้อยแก้ว โทรศัพท์: 0982600474 อีเมล์: wa_ra_yu_777@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]