• ประวัติโรงเรียน
 •  
   
   
   
  โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ)  
   
  ตั้งอยู่เลขที่ 699 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก - หัวกุญแจ                
  ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ติดกับเขตวัดเนื่องจำนงค์ 
  ระยะห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1  ประมาณ 20 กิโลเมตร  
   
  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
   
   
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2483   นายอำนาจ - นางพูลสุข  เนื่องจำนงค์ อุทิศที่ดินหลังศาลเจ้าตลาดหนองชาก  เป็นที่ตั้งโรงเรียนพร้อมทั้งจัดดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว   
  เปิดทำการสอน ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  4 เป็นต้นมา
   
  พ.ศ. 2500  นายประโยชน์ - นางรำแพน  เนื่องจำนงค์ บุตร  นายอำนาจ - นางพูลสุข  เนื่องจำนงค์ ได้อุทิศที่ดินจำนวน  14 ไร่  ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันนี้
                     พร้อมทั้งสร้างอาคารเรียนแบบ 001 ขนาด 7× 27 เมตร  จำนวน 3 ห้องเรียน ดำเนินการสอนเรื่อยมา
  พ.ศ.2512   นายประโยชน์-นางรำแพน  เนื่องจำนงค์ ได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว สร้างอาคารเรียน 
                     แบบ 017   อาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน  พร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณโรงเรียนสนามเสร็จ ใน ปี พ.ศ. 2514
  พ.ศ.2516  ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าบริเวณโรงเรียนและภายในอาคารเรียนสร้างส้วมแบบกรมสามัญ 1หลัง พร้อมทั้งติดตั้งประปาภายในโรงเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่
                     ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจนถึง ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนครบ (ป.7) ในปีการศึกษา 2516                                                                                                                                             
  พ.ศ.2518  สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 6 ห้องเรียน พร้อมทั้งห้องพยาบาลอีก 1 ห้อง  สร้างบ้านพักครู 1 หลัง 2 ห้องนอน
  พ.ศ.2520   สร้างโรงอาหาร 1 หลัง และสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 2 ห้องนอน
  พ.ศ.2521   สร้างเรือนเกษตร 1 หลัง โรงจอดรถจักรยานนักเรียน 1 หลัง  หลักสูตร 2521 สอนชั้น ป.1-6   ปรับปรุงห้องเรียน 14 ห้อง สร้างที่ปัสสาวะชาย เปิดศูนย์เด็กเล็ก 1 ห้อง
                       และดำเนินการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เรื่อยมา
  พ.ศ.2544   สร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน เป็นเงิน 8,000,000 บาท   สำนักงานการศึกษา,ศาสนาและ วัฒนธรรม  เขตพื้นที่นำร่องปฏิรูป การศึกษาชลบุรี ประกาศตั้งวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544   จำนวน 10 เขต                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  พ.ศ.2545   โรงเรียนดำเนินการสอนตามนโยบายของ สปช. ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521(ปรับปรุง พ.ศ. 2533)   รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                                                                                
  พ.ศ.2546   โรงเรียนดำเนินการสอนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสำนักงานการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544              
                       ชั้น ป.1, ป.4 รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลอายุ 4 - 6 ปี และประถมศึกษาปีที่ 1-6
  พ.ศ.2547   โรงเรียนดำเนินการสอนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสำนักงานการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ชั้น ป.1,2,4      
                       และ ป.5รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลอายุ 3 - 6 ปี และประถมศึกษาปีที่ 1 - 6     
  พ.ศ.2548   โรงเรียนดำเนินการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  หลักสูตรก่อนประถมศึกษา 2546      
                       และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองชาก พุทธศักราช  2547  หลักสูตรการศึกษา  ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  ชั้น ป.1-ป.6
                       รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลอายุ 3 - 6 ปี และประถมศึกษาปีที่1 -6     
  พ.ศ.2549   โรงเรียนดำเนินการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 หลักสูตรการศึกษา       ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 หลักสูตรก่อนประถมศึกษา2546 และหลักสูตรสถานศึกษา
                       โรงเรียนบ้านหนองชากพุทธศักราช 2547 (ฉบับปรับปรุง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544  ชั้น ป.1-ป.6 รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลอายุ3-6 ปีและประถมศึกษาปีที่ 1- 6 
  พ.ศ.2550   ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และ ปูพื้นกระเบื้องอาคารเด็กเล็ก                  
  พ.ศ.2551   สร้างห้องสมุดใต้อาคารเรียน สปช 105/29 จำนวนเงิน 100,000  บาท
  พ.ศ.2552   ซ่อมแซมรางน้ำอาคารเรียน สปช 105/29  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ชำรุด  สร้างสวนหย่อมหน้าป้ายและเสาธง ราคา 80,000 บาท
                       เปลี่ยนและซ่อมแซมห้องเก็บของเป็นห้องเรียนอนุบาล สร้างรั้วและเทคอนกรีต หน้าห้องอนุบาล 40,000บาท ก่อที่นั่งใต้ต้นไม้ 7ต้น  ราคา  32,900  บาท
                       ทาสีอาคารเรียน 017 และหอพระ 55,000  บาท
  พ.ศ.2553   จัดทำห้องพระพุทธศาสนา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมูลค่า 280,000 บาท สร้างระบบน้ำประปาภายในโรงเรียน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดระยอง
                      ได้รับการประสานงานจากฯพณฯ ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ มูลค่า 1,200,000บาท ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมโดยกลุ่มวิศวกร บริษัทวนชัยกรุ๊ปจำกัด มูลค่า 100,000 บาท  
                      ติดตั้งกล้องวงจรปิด  จำนวน 4 ตัว มูลค่า 56,000 บาททาสีอาคารเรียน สปช.105/29 งบประมาณ 160,000 บาท
  พ.ศ. 2554   จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) รุ่น V460  22 เครื่อง (สพฐ.) 554,000 บาท และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 8 เครื่อง (เทศบาลตำบลหนองชาก) มูลค่า 120,000 บาท
  พ.ศ. 2555   จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย และเครื่องเด็กเล่น อย่างละชุด มูลค่า 1,000,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. สรวุฒิ  เนื่องจำนงค์
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-16 21:06:15 น.

โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038485383 อีเมล์: admin@bannongchak.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รุจาภรณ์ ลักษณะดี โทรศัพท์: 038485383 อีเมล์: admin@bannnongchak.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]