• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมรักษ์มวยไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

  4. พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  5. พัฒนาผู้เรียน, ครูและบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  6. ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  7. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร

  เป้าประสงค์หลัก

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมรักษ์มวยไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ           

  5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  6. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและได้รับความเชื่อถือศรัทธาเพิ่มขึ้น

  7. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนครบและบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-16 21:06:15 น.

โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038485383 อีเมล์: admin@bannongchak.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รุจาภรณ์ ลักษณะดี โทรศัพท์: 038485383 อีเมล์: admin@bannnongchak.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]