• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( Mission)

            1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

            2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน

            3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

            4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

            5. ส่งเสริมให้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

  เป้าหมาย

            1. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

            2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมที่ดี รักความเป็นไทย

            3. นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

            4. ระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

            5. ครูมีศักยภาพ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการ Active Learning  และการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education

            6. นักเรียนและครู มีความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-23 23:24:39 น.

โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038297057 อีเมล์: banbuengkradon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรุณวรรณ ศรีจุ้ย โทรศัพท์: 0911797980 อีเมล์: e_boom222@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]