• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

              โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน (สาลีประชานุกูล) ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอิรุณ  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนหลังแรก ที่ตั้งขึ้นในตำบลนี้ โดยมีนายใบ  สาลี เป็นหัวหน้าและมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน  จำนวน  3  ไร่  1  งาน 23  ตารางวา  และบริจาคเงินร่วมกับประชาชนจัดสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราว  แบบโรงเรียน กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม  2483  มีนายวัฒนศิลป์  นิ่มนวล เป็นครูทำการสอน เปิดชั้นเตรียมประถม มีนักเรียน 83 คน ครู 2 คน 

                 ปี พ.ศ. 2486 นายใบ  สาลี มอบที่ดินแห่งใหม่  จำนวน 9  ไร่ 2 งาน  23 ตารางวา คณะกรรมการการศึกษาได้จัดสร้างอาคารถาวร แบบ ป. 1 ข  กว้าง  9  เมตร ยาว 27  เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ ดำเนินการสอนถึง พ.ศ. 2499 อาคารชำรุดเสียหายมาก

                 ปี พ.ศ. 2504 คณะกรรมการการศึกษาร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 004  ขนาด 8 x 33 เมตร 2 ชั้น  จำนวน 8 ห้องเรียน วางศิลาฤกษ์ เมื่อ 22 มิถุนายน 2505 แล้วเสร็จเมื่อ  1  กรกฎาคม 2507  สิ้นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 227,440  บาท ใช้ชื่ออาคารว่า

  ( อาคารบริษัทอุสาหกรรมอ่างเวียนสภาชนานุเคราะห์ )

                 คณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.004

                 1.   คุณหญิงไสว    จารุเสถียร

                 2.   นายนารถ         มนตเสรี             ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี     

                 3.   นายปรีชา         กาญจนานนท์     นายอำเภอบ้านบึง

                 4.   นายชำนาญ       อาสารัฐ             ศึกษาธิการอำเภอ  

                 5.   พระอธิการสวิน   อินทวังโส       เจ้าอาวาสวัดอ่างเวียน

                 6.   นายการุณ         ทองเย็น              กำนันตำบลหนองอิรุณ

                 7.   นายตงเล้ง         แซ่ชิ้น                ผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมอ่างเวียนจำกัด

                 8.   คณะกรรมการการศึกษา

                          เป็นประธานในพิธี  มีเงิน 15,000  บาท

                          26 พฤศจิกายน  2509  จัดสร้างบ้านพักครู 3 หลัง จากวัศดุรื้ออาคารเรียน เงินเปิดป้ายอาคาร 15,000 บาท พระอธิการสวิน  อินทวังโส  เจ้าอาวาสวัดอ่างเวียน บริจาคสมทบ รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น 70,475 บาท

                          ปี 2515 จัดสร้างหอประชุม ขนาด 10 x 2.5 เมตร ได้งบประมาณจาก คณะศิษย์เก่า 58,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 20,000 บาท บริษัทอุตสาหกรรมอ่างเวียนจำกัด 10,000 บาท พระพิจารณ์วรกิจ เจ้าอาวาสวัดอ่างเวียน 39,000 บาท  ผู้ปกครองนักเรียน 3,000 บาท รวมค่าก่อสร้าง 130,000 บาท

  พ.ศ.  2516  นายประโยชน์  เนื่องจำนงค์    ปรับสนามโรงเรียนเป็นเงิน 24,000 บาท

  พ.ศ.  2517  สร้างโรงอาหาร  งบประมาณ  จากงานวันเด็ก  10,074 บาท

                   บริษัทอุตสาหกรรมอ่างเวียน 33,403  บาท  พระครูพิจารณ์วรกิจ  45,357  บาท

                    รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 90,000 บาท

  พ.ศ.  2517  งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 38,000  บาท

  พ.ศ.  2520  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  งบประมาณ 420,000 บาท ประชาชนบริจาค

                     36,000 บาทรวม 456,000 บาท

  พ.ศ.  2520  สร้างสุขา 1 หลัง 9 ที่ งบประมาณสภาตำบล

  พ.ศ.  2520  งบประมาณสร้างบ้านพักครู  2 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท

  พ.ศ.  2521  สร้างรั้วโรงเรียน งบประมาณสภาตำบล 57,000 บาท

  พ.ศ.  2522  สร้างโรงฝึกงาน งบประมาณ 120,000 บาท

  พ.ศ.  2523  (23 มิถุนายน 2523) สร้างบ่อน้ำฝนกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 3 เมตร

                    จำนวน 3 ลูก

  พ.ศ.  2525  สร้างสนามเด็กเล่น  15,000 บาท

  พ.ศ.  2526  สร้างสวนหย่อม หน้าอาคาร 2 เป็นเงิน 9,530 บาท

  20 ม.ค. 2527  สร้างบ่อน้ำฝนเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 3 ลูก

  20 มี.ค. 2527  สร้างบ่อน้ำฝนเส้นผ่าศูนย์กลาง 2  เมตร สู. 3 เมตร จำนวน 2 ลูก 

  พ.ศ.  2528  จัดทำสวนหย่อมหน้าอาคาร 1 งบประมาณ 3,000 บาท      

  พ.ศ.  2529  จัดทำทางเท้าเชื่อมอาคารเรียน งบประมาณ 7,000 บาท   

  พ.ศ.  2530  ปรับปรุงห้องสหกรณ์เป็นศูนย์การเรียน เป็นเงิน 6,000 บาท

  พ.ศ.  2531  ปรับปรุงโรงอาหารเป็นศูนย์การเรียน เป็นเงิน 16,000 บาท

  พ.ศ.  2532  ปรับปรุงงาน กศ.พ.ช. เป็นเงิน  20,000 บาท

  พ.ศ.  2533  ปรับปรุงโรงฝึกงาน เป็นห้องสมุด  และสำนักงานกลุ่ม เป็นเงิน 90,000 บาท

  พ.ศ.  2534  เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา 101,532 บาท

  12  ส.ค. 2534  จัดงานฉลอง 50 ปี และสร้างหอพระ งบประมาณ 100,000 บาท    

  พ.ศ.  2535  ปรับปรุงห้องสังคม ห้องประชาสัมพันธ์ และโรงอาหาร เป็นเงิน 30,890 บาท

  พ.ศ.  2536  สร้างสนามบาส สร้างสนามวอลเล่ย์บอล

  พ.ศ.  2536  สร้างสุขาแบบ ส.ป.ช. 602/26

  พ.ศ.  2537  สร้างอาคารเรียนแบบ ส.ป.ช. 105/26 เป็นเงิน 1,458,720 บาท

     พ.ศ.  2539  สร้างรั้งโรงเรียนใหม่ โดยดำเนินงานของท่าน พระครูพิจารณ์วรกิจ เจ้าอาวาสวัดอ่างเวียน

  พ.ศ.  2540  ได้รับงบประมาณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ชลบุรี (เขต 2)  ต่อมา  นายสนธยา    คุนปลื้ม

                      นายสุรสิทธิ์     นิติวุฒิวรรักษ์   ให้มาต่อเติม    ชั้นล่าง อาคาร ส.ป.ช. 105/26  เป็นจำนวน

                       เงิน 270,000 บาท

  พ.ศ.  2541  - ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  งบประมาณ  35,000 บาท(18 ก.ย. 41)

                     - ปรับปรุงห้องภาษาไทย งบประมาณ 35,000 บาท

                     - ปรับปรุงห้องสมุด ปูพื้นกระเบื้อง งบพิเศษ (28 ก.ย. 41)

                        ส.ส. สุรสทธิ์   นิติวุฒิวรรักษ์  เป็นจำนวนเงิน 52,800  บาท

                     -  ปูพื้นกระเบื้อง อาคารชั้นล่าง 105/26  จำนวน 2 ห้อง

  8  กรกฎาคม  2541  เปิดอนุสาวรีย์ ร.5 บริจาคโดยอาจารย์สายสุวรรณ  อุไรงามและครอบครัว

  30  กันยายน  2542  เปิดห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง รวมอุปกรณ์ โต๊ะ,ตกแต่งพัดลม เป็น

                                 จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยอาจารย์สายสุวรรณ  อุไรงาม ประธานจัดหาและ

                                  ประธานเปิด

  พ.ศ.  2546  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ อาคารคอนกรีต

                     เสริมเหล็ก ชั้นเดียว กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อ.บ.ต. หนองอิรุณ

                     งบประมาณ 256,800 บาท

  พ.ศ.  2547  สร้างรั้วโรงเรียน

  พ.ศ.  2548  สร้างถนนหน้าอาคาร 1

  พ.ศ.  2550  สร้างห้องน้ำอาคารประถม โดยกลุ่มบริษัทวนชัย

  พ.ศ.  2551  ปูพื้นปาเก้ห้องอนุบาล 1,2 โดยกลุ่มอุสาหกรรม วนชัยและทาสี อาคาร 1,2 และอาคาร

                     มัธยม

  พ.ศ. 2553  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อาคารมัธยม

  พ.ศ. 2553  ปรับปรุงแทงค์น้ำเก่า  เปลี่ยนเป็นห้องน้ำครู

  พ.ศ. 2554  สร้างถนนทางเข้าบ้านพักครู เทพื้นคอนกรีตหน้าบ้านพักครู เปลี่ยนหลังคา โครงคร่าวฝา ฝ้า

                    อาคารเรียนแบบ ป.1ข และอาคารเรียนแบบ 004 สร้างโรงจอดรถครู  เดือนเมษายนสร้าง

                    ห้อง E-learning งบประมาณ 1,000,000 บาท

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038485055 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปราณี มนประภากมล โทรศัพท์: 0816993293 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]