• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •          พันธกิจ

   

  1. จัดระบบการบริหาร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาคมีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
  2. ส่งเสริมให้ข้าราชการครู ได้พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ ทักษะทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  4. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการนักเรียนในด้านทักษะการทำงาน มีความสามารถด้านวิเคราะห์ ประเมินผลและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
  5. ส่งเสริมให้ข้าราชการครู พัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทยตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์

  เป้าหมาย

   

            โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนได้จัดการศึกษาออกเป็น  3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยแบ่งการบริหารในโรงเรียน เป็น 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่

  1. งานบริหารวิชาการ
  2. งานบริหารทั่วไป
  3. งานบริหารงบประมาณ
  4. งานบริหารงานบุคคล

  ด้านเป้าหมาย

              จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐาน โดยฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหา มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นักเรียนสามารถจบหลักสูตรได้ตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038485055 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปราณี มนประภากมล โทรศัพท์: 0816993293 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]