โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •             พันธกิจ

              1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

              2. พัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานสู่มาตรฐานการศึกษา และสมกับได้ชื่อว่าเป็นครู         3. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
              4. พัฒนาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
              5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

              เป้าหมาย

              1. นักเรียนของโรงเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข

              2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นไปตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

              3. บุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ

              4. การบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

              5. ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน

              6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมพัฒนาโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:23:50 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038201205 อีเมล์: huakunjae@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: หนึ่งฤทัย ธิบดี โทรศัพท์: 0622079929 อีเมล์: nung_nu1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]