โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •        โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส (พหลราษฎร์อุทิศ) ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณธรณีสงฆ์ของ วัดหลวงพรหมาวาส หมู่ที่ 7  ตำบลวัดหลวง  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ใช้เนื้อที่จำนวน  18  ไร่ 2งาน 20  ตารางวา  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  15  กันยายน  2465  โดยทางราชการได้แต่งตั้ง นายชื่น  ภู่พระอินทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  โดยแรกเริ่มได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดหลวงพรหมาวาส เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน บริหารงานโดยรักษาการในตำแหน่งผู้นวยการนิตยา  ไหมทอง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน

          เมื่อ พ.ศ. 2499  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ 004  2 ชั้น 8 ห้องเรียน ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอีก 12 ห้องเรียน มีอาคารโรงอาหาร 1 หลัง อาคารคอมพิวเตอร์ 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง ห้องสุขา 16 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ปัจจุบันมีข้าราชการครู ข้าราชการครู ปฏิบัติการสอน 5 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง ครูธุรการ 1 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก 1 คน ครูจิตอาสา 1 คน ปัจจุบันดำเนินการจัดการเรียนการสอน  ในระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด 98 คน  มีเขตบริการ หมู่ที่ 1–7 ตำบลวัดหลวง และหมู่ที่ 1 , 2 , 4 และ 8 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  มีอาคารและอาคารประกอบ ดังนี้

  • ปี พ.ศ.2499     พ.ศ.2506 และ พ.ศ.2509 สร้างอาคารเรียน 3 หลัง แบบ 004 2 ชั้น รวม 20 ห้องเรียน 
  • ปี พ.ศ.2522     สร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบกรมสามัญ (อยู่ระหว่างดำเนินรื้อถอน)
  • ปี พ.ศ.2527     สร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง แบบ สปช.205 (ปัจจุบันใช้เป็นห้องวิทยาศาสตร์และห้องดนตรีนาฎศิลป์)
  • ปี พ.ศ.2537     สร้างฐานและเสาธง 1 ที่ สร้างแบบเอง งบประมาณจากการบริจาค 49,075 บาท     
  • โรงอาหาร 1 หลัง แบบสร้างเอง งบประมาณ จากทางราชการ 85,000 บาท บริจาคโดยประชาชน 28,480 บาท  บริจาคโดยพระครูธรรมรัตนสุนทร  20,000 บาท   
  • ปี พ.ศ.2538     สร้างหอพระประจำโรงเรียน 1 หลัง แบบสร้างเอง งบประมาณจากการบริจาค 69,474 บาท 
  • ปี พ.ศ.2539     สร้างอาคารกาญจนาภิเษก 1 หลัง แบบสร้างเอง งบประมาณจากการบริจาค 884,420 บาท
  • ห้องสุขา 1 หลัง จำนวน 16 ห้อง ปรับปรุงซ่อมแซม งบประมาณ 109,400 บาท จากทางราชการ 14,000  บาท จากการบริจาค 95,400 บาท
  • ปี พ.ศ.2540     สร้างโรงอาหาร 1 หลัง แบบสร้างเอง งบประมาณจากการบริจาค 222,380 บาท
  • สร้างสนามวอลเลย์บอล
  • ปี พ.ศ.2549     สร้างป้ายชื่อหน้าโรงเรียน แบบสร้างเอง งบประมาณจากการบริจาค 140,000 บาท
  • ปี พ.ศ.2558     สร้างห้องสุขา 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง แบบสปช.604/45 งบประมาณจากทางราชการ 420,000 บาท
  • ปี พ.ศ.2558     สร้างอ่างล้างมือ แบบสร้างเอง งบประมาณจากการบริจาค 150,000 บาท
  • ปี พ.ศ.2558     ปรับปรุงหลังอาอาคารเรียน งบประมาณจากทางราชการ 450,000 บาท จากการบริจาค  50,000 บาท
  • ปี พ.ศ.2553     ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ งบประมาณจากการบริจาค 270,000 บาท
  • ปี พ.ศ.2558     ปรับปรุงโรงอาหาร งบประมาณจากทางราชการ 500,000 บาท
  • ปี พ.ศ.2561     สร้างอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 1,654,000 บาท

        ประชากรในเขตบริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ  และเกษตรกรรม  มีการคมนาคมสะดวก  มีไฟฟ้า  มีระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-09 19:56:27 น.

โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0 38475506 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รวิวรรณ เทศสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0809793707 อีเมล์: rawiwantetsawat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]