โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้สื่อ  แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21
  • จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด
  • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย และ ปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการในโครงการโรงเรียนคุณธรรม
  • นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต แข็งแรงสมบูรณ์ 
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา

  เป้าประสงค์ (Goals)

  • นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการเขียน  รักการศึกษาค้นคว้าสามารถคิดวิเคราะห์ได้ตามศักยภาพของแต่ละคน
  • ครูได้รับการพัฒนาและนำความรู้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
  • มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาในการเรียนรู้
  • มีความรู้ทักษะจากการใช้สื่อคอมพิวเตอร์  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
  • นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
  • นักเรียนมีจิตสำนึกในการป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อยาเสพติด
  • นักเรียนรักการออกกำลังกาย  ดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  • โรงเรียนมีบรรยากาศสะอาด  ร่มรื่น  เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-09 19:56:27 น.

โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0 38475506 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รวิวรรณ เทศสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0809793707 อีเมล์: rawiwantetsawat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]