โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

               1) จัดการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนวัยเรียนอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน คือ การศึกษาปฐมวัย

               2) จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ สมศ.กำหนด

               3) พัฒนาระบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้ผู้ที่มีร่วมเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการ

               4)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

               5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง และความถนัดของผู้เรียน และยึดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

               6) ให้ชุมชน องค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม

           เป้าหมาย

  1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด
  2. นักเรียนมีสมรรถนะขั้นพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณตามที่การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ
  4. บุคลากรทุกคน มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด
  5. โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
  6. ชุมชนและองค์กรเอกชนที่อยู่แวดล้อมในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดแหลมฉบัง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:51:32 น.

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3849-4702 อีเมล์: watlaemchabang_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิณัฐตา ดวงตา โทรศัพท์: 0861390520 อีเมล์: jinat.ta@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]