โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติและข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

  1.  ข้อมูลทั่วไป

  1.1  ที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย 20190
  โทรศัพท์ 038-219196
  โทรสาร 038-219196
  e-mail:anubannongyai@hotmail. com 
  Websitehttp://www.anubannongyai.ac.th 
  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

  1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  1.3  มีเขตพื้นที่บริการ5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,4,5,6

  2.  ประวัติโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ (ศิริวรราฎร์บำรุง)
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2508โดยนายประจวบ ศิริวรวาท  ได้มอบที่ดินจำนวน 2 ไร่  พร้อมอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1หลัง เพื่อใช้เป็นที่ทำการสอน พ่อค้าและประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และให้นายประจวบศิริวรวาทเป็นผู้อุปการะโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มีนักเรียนทั้งสิ้น 83 คนต่อมาในปี พ.ศ. 2509  โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการให้สร้างอาคารเรียนแบบ 008ขนาด4 ห้องเรียน 1 หลังเป็นเงิน 80,000 บาท  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา 1 หลัง เป็นเงิน 15,000 บาท  นายประจวบ  ศิริวรวาท ได้บริจาคที่ดินเพิ่มให้อีก 13 ไร่ รวมเป็น 15ไร่  พ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันบริจาคสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูเพิ่มอีกเป็นเงิน 101,500 บาทการก่อสร้างได้แล้วเสร็จคิดเป็นมูลค่า 196,500 บาท พร้อมทั้งได้จัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมให้อีก 1 หลังจำนวน 4 ที่นั่งเป็นเงิน  20,000 บาท และทางราชการได้อนุมัตินามว่า “โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ศิริวรราษฎร์บำรุง)” พ.ศ. 2511 นายประจวบ  ศิริวรวาท และพ่อค้าประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างหอประชุมให้แก่โรงเรียนซึ่งมีขนาด 12/33  เมตร หลังคามุงสังกะสีฝากระดาน 1 หลัง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น200,000 บาท

  พ.ศ.2513 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณพิเศษ จากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เงินมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 6 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 240,000 บาท นายประจวบ ศิริวรวาทและพ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันบริจาคสมทบ เพื่อต่อเติมอาคารชั้นล่างอีก 6 ห้อง เป็นเงิน 272,400 บาทรวมเป็นเงินที่ใช้ก่อสร้างอาคารหลังนี้ทั้งสิ้น 512,400 บาท และได้ก่อสร้างส้วมอีก 1 หลัง 5 ที่นั่ง คิด เป็นเงิน 7,000 บาท

  พ.ศ. 2516  นายประจวบ  ศิริวรวาท  พ่อค้าประชาชน ข้าราชการ กำนัน  ใหญ่บ้าน ได้บริจาคเงินอีกส่วนหนึ่งสร้างพลับพลาที่ประทับรับเสด็จ

  พ.ศ. 2520  โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  017 ขนาด 8 ห้องเรียนเป็นเงิน 450,000 บาท นายประจวบ ศิริวรวาท พร้อมด้วยพ่อค้าประชาชน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันบริจาคสมทบก่อสร้างชั้นล่างเพิ่มเติมอีก8 ห้องเรียนเป็นเงิน 640,000  บาท ต่อมาทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นจำนวนเงิน200,000 บาท  ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 202 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน  2529และแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2529 สามารถใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

  เดือนพฤษภาคม 2531 โรงเรียนได้ก่อสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนขึ้น 1 หลัง เป็นเงิน75,000 บาท  โดยนายวราวรวิทย์สิทธิกุล ได้มาดำเนินการก่อสร้างให้ เนื่องจากได้รับการบริจาคทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาคือนางคิ้ม  เจนจิระวัฒนา  นายกมล  แซ่ลี้  นางสาวเนียม  รถทอง  นายสุระสิทธิ์  พรหมศิรินายวราและนางสุนีย์วรวิทย์สิทธิกุล

  เดือนกันยายน 2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามกรีฑา400 เมตรพร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่  เป็นเงิน 120,000บาท  และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในเดือนธันวาคม 2531 นับเป็นสนามกรีฑาแห่งแรกในอำเภอหนองใหญ่

  เดือนกันยายน 2537 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสภาตำบลหนองใหญ่ให้ดำเนินการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล  จำนวน 1 สนาม งบประมาณ30,000 บาท และโรงเรียนได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่20กันยายน2537

  ในเดือน มิถุนายน2538 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จำนวน 1,400,000 บาท ให้ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดมาตรฐานและได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2539

  ต่อมาในเดือนกันยายน2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงบพัฒนาพิเศษจำนวน 157,500 บาท ให้ดำเนินการขยายโรงอาหารและได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 4  กันยายน  539 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2539

  ในเดือนกันยายน2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา ในวงเงิน64,470 บาท และได้ดำเนินการเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2539

  ต่อมาในเดือนมีนาคม 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณให้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวงเงินงบประมาณ44,707บาท ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์วงเงินงบประมาณ 

  39,980 บาท  และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2540

  ต่อมาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาพิเศษของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 734,000 บาท ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน รวมระยะทางยาว 332 เมตร กว้าง 6 เมตร โดยได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2540 และแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2540

  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบจากงบประมาณพิเศษของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านการอนุมัติของ สปช.วงเงิน 102,400บาททางโรงเรียนได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 และแล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541

  เดือนมีนาคม 2542 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ศิริวรราษฎร์บำรุง)  เป็นชื่อ “โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ (ศิริวรราษฎร์บำรุง)”ซึ่งเป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตมหามงคลอนุบาลชลบุรี

  เดือนพฤษภาคม  2542 นางกี่  ตั๊นวิเศษ  ได้บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องสุขา  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลขนาด 3 ที่นั่งพร้อมที่อาบน้ำมูลค่า 50,000 บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม  2542

  เดือนพฤษภาคม 2543 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 4ห้องเรียนจำนวน1 หลังและหอประชุมอีก 1 หลัง  เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ได้กรอปกับโรงเรียนได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีให้ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,777,000 บาท  และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 16เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2543  และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4  กันยายน  พ.ศ. 2543  และได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จำนวน 2,618,000 บาท ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบสปช. 206/26 จำนวน 1หลัง  เพื่อทดแทนอาคารเรียน แบบ 008และหอประชุมที่ได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว  เริ่มดำเนินการก่อสร้าง  วันที่ 8 พฤษภาคม  2543  การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2543 

  ในเดือนกรกฎาคม 2544 โรงเรียนได้รับงบประมาณบริจาคจากมูลนิธิการศึกษาอำเภอหนองใหญ่  (ประจวบ-ราษฎร์อนุสรณ์)  จำนวน  88,910 บาท  ให้ดำเนินการก่อสร้างสวนหย่อมแหล่งเรียนรู้รอบเรือนพยาบาลและโรงเรียนได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2544

  ในเดือนมกราคม 2545 โรงเรียนได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จำนวน  450,000  บาท  ให้ดำเนินการก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนและศาลาพักร้อนจำนวน 1 หลัง  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  18  มีนาคม  2545

  ในเดือนสิงหาคม 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน8,280,000.-บาท   ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน  จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน พร้อมห้องพักครูและห้องน้ำ  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2548

  พ.ศ. 2548  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 900,000.บาท  ให้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และห้องมัลติมีเดีย พร้อมครุภัณฑ์

  พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1จำนวน  294,000.-บาท  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 

  พ.ศ.  2551  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1จำนวน  190,000.-บาท  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด

  พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ปีการศึกษา 2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ

  พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก

  ปีการศึกษา  2552  จากกระทรวงศึกษาธิการ

  พ.ศ.  2553 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1จำนวน  500,000.-บาท  เพื่อซ่อมแซม  ทาสีอาคารเรียนสปช. 105/29 และเรือนพยาบาล 

  พ.ศ.  2553 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1จำนวน  500,000.-บาท  เพื่อซ่อมแซม  ทาสีอาคารเรียนสปช. 105/29 และเรือนพยาบาล 

  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 140,000 บาท ให้ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12เมษายน 2553

  ในเดือนกรกฎาคม 2554 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จำนวน 850,000 บาท ให้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบสปช  105/29 ชั้นล่างเป็นห้องประชุม แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554

  ในเดือนมกราคม 2555 ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและเครื่องเล่นกลางแจ้งให้นักเรียนระดับอนุบาล รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท

  ในเดือนมิถุนายน 2556 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรม ซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์เป็นเงิน 200,000 บาท

  วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน  รวมเป็นเงิน 51,800 บาท

  วันที่ 9 มกราคม 2557 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จำนวน 197,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคาร 017 โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร ( สวิซต์ไฟ , ปลั๊กไฟ , โคมไฟฟ้า , สายไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด )


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-27 09:21:21 น.

โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038219196 อีเมล์: anubannongyai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพิไลย์ คงเพชร โทรศัพท์: 0933649416 อีเมล์: anubannongyai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]