โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา

  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีวินัย  รักการออม

  3. ส่งเสริมนสนับสนุนเป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ยกระดับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  4. ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมเป็นครูมืออาชีพ

  5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

  เป้าประสงค์(Objectives)

  1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา

  2. นักเรียนทุกคนมีวินัย  รักการออม

  3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลายจนเป็นที่ยอมรับ

  4.นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6. ชุมชนให้การสนับสนุนการบริหารการจัดการ ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-27 09:21:21 น.

โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038219196 อีเมล์: anubannongyai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพิไลย์ คงเพชร โทรศัพท์: 0933649416 อีเมล์: anubannongyai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]