โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา มีวินัย  รักการออม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  มีแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

    ปรัชญาของโรงเรียน

             “นฺตถิปญฺญาสมา อาภา    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-27 09:21:21 น.

โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038219196 อีเมล์: anubannongyai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพิไลย์ คงเพชร โทรศัพท์: 0933649416 อีเมล์: anubannongyai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]