โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.พัฒนานักเรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียน มีุทักษะในการทำงานและมีความรู้ในอาชีพ

  3. ส่งเสริมและสนับสนุน การนำสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มองค์ความรู้

  4. พัฒนาศัพยภาพครูส่ครูมืออาชีพ

  5.บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  6.พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจััดการศึกาษา

  7.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา

  8.พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  9. สร้างภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

  10. ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาพัฒนาคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน

  เป้าประสงค์

  1.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. นักเรียนรักการเรียน มีทักษะในการทำงานและมีความรุ้ในอาชีพ คิดเป็น ทำเป็น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี   ความสุข

  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภุมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  5.นักเรียนมีคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน

  6.ครูบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  7.โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ ส่งพลให้นักเรียนและโรงเรียนมีคุณภาพ

  8. ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:09:45 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038218072 อีเมล์: klongploo56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ บุดดาวงค์ โทรศัพท์: 0845447867 อีเมล์: noomnim_555@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]