• ประวัติโรงเรียน
 •  

   

  ประวัติโรงเรียนบ้านชากนา

   

  โรงเรียนบ้านชากนา(ประเสริฐราษฎร์พัฒนา) ได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516  โดยนายประเสริฐ  เนื่องจำนงค์  ได้มอบที่ดิน  จำนวน 21 ไร่  3 งาน 43 ตารางวา และสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น    เป็นเงิน  122,175  บาท ใช้เป็นอาคารเรียนให้นักเรียนเรียนในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2516  ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียน 90  คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์ครูจาก  นายธีรศักดิ์  พรพัฒนานิคม  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาซก  จัดครูมาช่วยสอน 2 คน  และได้รับเงินจากประชาชนบริจาคเป็นเงินค่าจ้างอีก 1 คน

  จากที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญด้านการศึกษา  ทางราชการจึงอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น  เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2519  ซึ่งเป็นอาคารไม้หลังแรกของโรงเรียน  แต่ยังไม่ได้จัดสรรครูให้  นายประเสริฐ เนื่องจำนงค์จึงเสียสละเงินเป็นค่าจ้างครูเดือนละ 900  บาท

            จากนั้น  วันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ. 2519  ทางราชการได้ส่งนายเมือง  คงรอด  มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่และได้บรรจุครูดังนี้

  • 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519  นายไพบูลย์ (เกษียณอายุราชการปี 2554) และนางสาววรรณรัตน์  ภัทรวงษโยธินย้ายไปโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ  ปี 2527
  • 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2520  นายดำรงศักดิ์  สิทธิแพทย์ และนางสาวพรดี กิจโชติกุล  ในปีนี้ได้แต่งตั้ง

  นายดำรงศักดิ์  สิทธิแพทย์ เป็นครูใหญ่ และย้ายนายเมือง  คงรอด  กลับโรงเรียนบ้านเขาซก

  • 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2522  นายสวาสดิ์  นาพัว  นางสาวเพ็ญศรี  คงแรง และนายอารักษ์  เจริญรัตน์
  • 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 นางสาวสุทธินีย์ ยิ่งเลิศรัตนกุล และนางสาวจารุมล  พ้นภัยพาล
  • 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 นายบงกช  พรหมมี
  • 11 มิถุนายน พ.ศ. 2524  นายภานุวัฒน์  ภูษิตธนานันท์
  • 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2525  นางสาวแพรว  สำเร็จดี (ศิริโส)
  • 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2526 นายพิสิทธิ์ อิ่มสวาสดิ์ และนางสาวสาวิตรี  ดีศรี
  • 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2526  นายจเร  มากทรัพย์
  • 30 สิงหาคม พ.ศ. 2526 นายดิลก พิมพ์ศร  นางสาวสุพีร์ นูพิมพ์ และนางสาวพัชรา  ทิพย์อาภรณ์
  • 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 นายไพเดช  สุทธิเรือง  นางสาวระพีพรรณ  คณาฤทธิ์

  และนางสาวรุ่งนภา  นาคสุวรรณ

  • 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 รับย้ายจากจังหวัดปราจีนบุรี  นายอนุชิต  น้อยประดิษฐ์
  • 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 รับย้ายจากจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุรเดช  ศิริโส
  • 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 นายศิลป์ชัย  สัมพันธ์พร  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทน

  นายดำรงศักดิ์  สิทธิแพทย์

  • 23 มกราคม พ.ศ. 2537 รับบรรจุ นางสาวสุพิชชา  ลาภเพิ่มทรัพย์ (พาณิชโชคชัย)
  • 15 มกราคม พ.ศ. 2540  รับย้ายจากจังหวัดสระแก้ว  นางสาวพาณีวรรณ  จันทร์แจ่มศรี
  • 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 นางดวงใจ  เรืองแสง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  นายศิลป์ชัย  สัมพันธ์พร
  • 3 มีนาคม พ.ศ. 2543  นายวิชัย  ธรรมชาติ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  นางดวงใจ  เรืองแสง
  • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551  รับบรรจุ  นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ
  • 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2552  นางสาวยุวธิดา  จำชาติ  เป็นครูธุรการ (ลาออก  ธันวาคม  2555)
  • 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  นางสาวสมพิศ  ทวันเวช  เป็นครูจ้างสอน(ย้ายไปอนุบาลหนองใหญ่ 2555)
  • 1 มิถุนายน  พ.ศ.  2553   นางสาวภาวินี  แซ่หรือ   เป็นครูจ้างสอน  ปัจจุบันบรรจุครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขาไผ่

   

  • 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554  รับบรรจุ  นางสาวธวรัญกานต์  จารุเกษม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 11  กรกฎาคม  2559 
  • 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นายชาญชัย  ทุมดี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
  • 3 มกราคม พ.ศ. 2555  Mr.Josept  Martin  coyne  เป็นครูอาสาสมัครชาวอังกฤษสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นการสื่อสาร  เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. 2558
  • 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  รับบรรจุนางสาวเรณู  หมื่นจันทร์  เอกปฐมวัย ย้ายไปโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ จังหวัดบึงกาฬ 2557
  • 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  รับบรรจุนางสาวสุปรานี  จันทรัตน์  เอกภาษาอังกฤษ ย้ายไปโรงเรียนบ้านนายูง อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  27 กุมภาพันธ์ 2558
  • 2  มกราคม  พ.ศ. 2556  นางสาวภคพร  กรุงเจริญ  ครูธุรการเริ่มปฏิบัติหน้าที่
  • 2  สิงหาคม พ.ศ.  2556  รับบรรจุนายชลันธน์  ชัชวาลย์ศิริกุล  เอกพลศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านสังเคิล  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  22  มกราคม  2559 
  • 16 กรกฎาคม  พ.ศ.  2557  รับบรรจุนางสาวธณัฏฐา  วันจงคำ  เอกปฐมวัย
  • 15  มิถุนายน  พ.ศ.  2558  รับบรรจุนางสาวคุณากร  คลังกลาง เอกภาษาอังกฤษ
  • ปีการศึกษา 2558  มีจำนวนนักเรียน  147  คน
  • 1  ธันวาคม  2558  นางสาวสมฤดี  ศรีพลกรัง  บุคลากรวิทยาศาสตร์เริ่มปฏิบัติหน้าที่
  • 2 ธันวาคม  2558 นายชาญชัย  ทุมดี  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
  • 1  กันยายน  2559  นายจีรศักดิ์  สายแสงจันทร์  บรรจุในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก พลศึกษา
  • 17  ตุลาคม  2559  นายนที  รุ่งเรือง บรรจุในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาไทย
  • 30  กันยายน  2559  นายสุรเดช  ศิริโส  ตำแหน่งครูชำนาญการ  เกษียณอายุราชการ  แต่เป็นครูอาสาเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ช่วยสอนวิชาดนตรีและกิจกรรมลูกเสือ  และนายสมเดช  กรุงเจริญ  ตำแหน่งช่างปูน(นักการภารโรง)  เกษียณอายุราชการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ด้านอาคารสถานที่  หลังจากที่นายประเสริฐ  เนื่องจำนงค์  และประชาชนได้เสียสละเงินและที่ดินสร้างโรงเรียนขึ้นมาทางราชการได้ให้การสนับสนุน  อาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้

  • 2522 สร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน 90,000 บาท
  • 2523  สร้างบ้านพักครูหลังที่ 1  90,000  บาท (บัดนี้ชำรุดแล้วเตรียมรื้อถอน)
  • 2525  อาคารเรียน   017ก  4  ห้องเรียน   640,000 บาท 
  • 2525  บ้านพักครูหลังที่ 2
  • 2526  ต่อเติมอาคารเรียน 017ก  เพิ่มอีก 2 ห้อง
  • 2536  นางเปรมจิต  แซ่แต้  บริจาคเงินสร้างห้องน้ำหลังที่ 2  เป็นเงิน  41,000บาท
  • 2536 นายสุภูมิ  ชลธาร์นนท์  บริจาคเงินเพื่อปรับถมพื้นที่บริเวณโรงเรียน 400,000 บาท
  • 2538  นายสุภูมิ  ชลธาร์นนท์  บริจาคเงินสร้างเสาธง 40,000 บาท  และต่อเติมอาคารเรียน 017 ก 

  ชั้นล่างอีก 2 ห้อง  โดยใช้งบประมาณจากพัฒนาจังหวัดของ  ส.ส. สนธยา  คุณปลื้ม  50,900  บาท

  • 2539 นายธนพล  ไพบูลย์สิทธิคุณ  บริจาคสร้างหอพระเป็นเงิน  45,000 บาท
  • 2540 ได้ร้บงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงอาคารไม้เดิมเป็นอิฐและเปลี่ยนหลังคาสังกะสีเป็นกระเบื้อง
  • 2540 นายประเสริฐ  เนื่องจำนงค์บริจาคเงินทำป้ายโรงเรียนขนาดใหญ่หน้าโรงเรียน เป็นเงิน 80,000บาท
  • 2542 สร้างบ้านพักภารโรง  จากเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท
  • 2542  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 เป็นเงิน 1,834,000 บาท
  • 2554  สร้างบ้านพักครูหลังที่ 3  เป็นเงิน  702,511.24  บาท  (26  ธันวาคม 2554)
  • 24  สิงหาคม  พ.ศ.  2556  คณะครูนักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาร่วมกันทอดผ้าป่า    เพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านชากนา  ด้วยงบประมาณ 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)

  -  ปัจจุบันโรงเรียนมีครูประจำการ  9  คน  ครูจ้างสอน  1  คน  ครูธุรการ  1  คน  นักการภารโรง  1  คน  ครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ 1 ท่านเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 130 คน

  -   กิจกรรมเด่นของโรงเรียนบ้านชากนา(ประเสริฐราษฎร์พัฒนา)

  คือกิจกรรม  ดนตรีลูกทุ่ง  โดยประยุกต์มาจากวงดุริยางค์  นักเรียนโรงเรียนบ้านชากนาประกอบไปด้วยหลากหลายเชื้อชาติ  เช่น  ไทย  มอญ  พม่า  ลาว  กัมพูชา  และเด็กไทยบางส่วนมาจากต่างถิ่น ตอนนี้เน้นเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:45 น.

โรงเรียนบ้านชากนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 086-8372598 อีเมล์: pakapornkmai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวภคพร กรุงเจริญ โทรศัพท์: 0811754113 อีเมล์: pakapornkmai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]