• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนบ้านห้วยมะระ  (เทวานุกูลวิทยา)

                      โรงเรียนบ้านห้วยมะระ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านห้วยมะระ  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองเสือช้าง  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.  2511 โดยในครั้งแรกเป็นอาคารเรียนชั่วคราวแบบสร้างเอง  มีลักษณะเครื่องบนผูกด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงจาก ตัวอาคารยาว  27  เมตร  กว้าง 11.5  เมตร  จัดแบ่งเป็น  4  ห้องเรียน  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17  มิถุนายน  พ.ศ.  2511  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4   การจัดตั้งโรงเรียนโดยผู้ดำเนินการริเริ่มคือ  เจ้าประคุณพระครูสังฆรักษ์   จักขุปาโล  เจ้าอาวาสวัดต้นสน  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ได้แนะนำให้  นายสุชิน  สุขสวัสดิ์  ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านบริจาคที่ดินประมาณ  8  ไร่  34  ตารางวา  ให้กับทางราชการ  ซึ่งต่อมาท่านได้อนุเคราะห์ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร  เป็นอาคารชั้นเดียว  จำนวน  5  ห้อง  แบบ ป.1  โดยอนุโลมและรับเป็นผู้อุปการะโรงเรียนมาโดยตลอด

                      การเปิดสอนในครั้งแรก  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  4  ต่อมาในปีการศึกษา  2521  ได้เปิดขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้อาคารโรงอาหารเป็นอาคารเรียนชั่วคราว

                      ในปีงบประมาณ  2522  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม  จำนวน 2  ห้องเรียน  เป็นเงินจำนวน  200,000  บาท  และได้รับเงินสมทบจากชุมชนอีก  จำนวน  70,000  บาท

                      ปีการศึกษา  2523  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  จำนวน  20,000  บาท  เป็นค่าก่อสร้างถังที่ใช้สำหรับกักเก็บน้ำฝน  จำนวน  3  ลูก  (ความจุรวม  30  ลูกบาศก์เมตร)

                      ปี  พ.ศ.  2544   คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันต่อเติมโรงอาหารเพิ่มให้  2  ห้อง  เป็นเงินจำนวน  60,000  บาท  และสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเป็นเงินจำนวน  70,000  บาท

                      ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์  จำนวน  15  เครื่อง  เป็นเงินจำนวน  300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

                      ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากบริษัทรีจอยส์แอนท์พร็อคเคอร์ตี้  จำกัด  กรุงเทพมหานคร จัดสร้างห้องสุขา  อ่างล้างมือ  และสนามเด็กเล่น  เป็นเงินจำนวน  170,000  บาท

                      ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเอนกประสงค์จากบริษัทมิตชูบิชิ  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงินจำนวน  540,000  บาท   

                      ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วมแบบ  สปช. 601/26  จำนวน  1  หลัง เป็นเงินจำนวน  197,2001  บาท  ได้รับงบประมาณ  SP2  ซ่อมแซมห้องส้วม แบบ สปช. 601/26  เป็นเงินจำนวน  75,000  บาท  ซ่อมแซมบ้านพักครูเป็นเงินจำนวน  52,000  บาท  และปรับปรุงห้องสมุดเป็นจำนวนเงิน  25,500  บาทสภาพชุมชนโดยรวม                                          ปีการศึกษา  2562 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเทวานุกูล  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงินจำนวน  450,000 บาท  

                      สภาพชุมชนโดยรวมรอบบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยมะระ  (เทวานุกูลวิทยา)  มีลักษณะเป็นที่ราบเนินเขา  สภาพที่พักอาศัยกระจายตัวอยู่ภายในชุมชนประมาณ  160  ครัวเรือน ซึ่งมีประชากรประมาณ  400  คน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  ประกอบอาชีพทางการเกษตรและอาชีพรับจ้างทั่วไป  ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 3,000-6,000  บาทต่อเดือน

                      การคมนาคมสามารถติดต่อกันได้ด้วยเส้นทางรถยนต์ภายในเขตชุมชนโดยรอบ  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  วัดห้วยมะระ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง  บริษัทเกษตรการยาง  และฟาร์มไก่ไทยฟูดส์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-17 13:58:25 น.

โรงเรียนบ้านห้วยมะระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038263130 อีเมล์: Huaymaraschool9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกานต์ ภูทองวิจิตร โทรศัพท์: 081-4817435 อีเมล์: kpwichit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]