• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                      1.  พัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

                      2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์

                      3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

                      4.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

                      5.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                      6.  ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้คลอบคุมทุกด้าน

                      7.  นำเทคโนโลยี  และนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

                      8.  พัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  ปลอดภัย  และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

                      9.  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมไทย  และสิ่งแวดล้อมเป้าประสงค์

                      โรงเรียนบ้านห้วยมะระ  (เทวานุกูลวิทยา)  ได้มีการกำหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไว้ดังนี้

                      1.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และยึดมั่นการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

                      2.  เพื่อพัฒนาการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

                      3.  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ประถมศึกษา)  ให้ได้มาตรฐาน

                      4.  เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยนักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง

                      5.  เพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-17 13:58:25 น.

โรงเรียนบ้านห้วยมะระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038263130 อีเมล์: Huaymaraschool9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกานต์ ภูทองวิจิตร โทรศัพท์: 081-4817435 อีเมล์: kpwichit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]