โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • สภานักเรียน

  1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พลเภา            ประธาน
  2. เด็กชายรพีวิทย์  ระวังดี                รองประธาน
  3. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เหลาจำเริญ          รองประธาน
  4. เด็กหญิงชมพู่  นิจไธสง               หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนา
  5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหลาจำเริญ         หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  6. เด็กชายสิรวิชญ์  สุขเกษม             หัวหน้าฝ่ายปกครองสารวัตรนักเรียน
  7. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญภา              หัวหน้าฝ่ายชุมนุม
  8. เด็กหญิงกัญธิมา  จำรูญรัตนากูล         หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
  9. เด็กหญิงสราสินี  พรมชาติ             ประชาสัมพันธ์
  10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองนาม           เลขานุการ
  11. เด็กหญิงชัญญานุช  เหลาจำเริญ         เหรัญญิก
  12. เด็กหญิงณัฐธิดา   ใสสว่าง            ปฏิคม
  13. เด็กหญิงธนธรณ์  แซ่ลิ้ม              วิชาการ
  14. เด็กหญิงปนัดดา  ดงชาลี              กรรมการ
  15. เด็กหญิงณัฐธิดา  อิทธิไกลวัลกุล         กรรมการ      

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-26 13:53:57 น.

โรงเรียนบ้านทับร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 092-2835373 อีเมล์: bantabrangschool25@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนาถอนงค์ มีพันธ์ โทรศัพท์: 0632354643 อีเมล์: Meekookkik18@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]