โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  3. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์

     อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

     และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการศึกษาหาความรู้อย่างมี

     คุณภาพ

  5. พัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย

  6. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน    

   

  เป้าหมาย

  1. นักเรียนและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2. นักเรียนได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  3. นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี

     สารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการศึกษาหาความรู้

  4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน และเอื้อ

     ต่อการจัดการเรียนการสอน

  5. บุคลากรในสถานศึกษาสืบสานวัฒนธรรมไทย

  6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-26 13:53:57 น.

โรงเรียนบ้านทับร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 092-2835373 อีเมล์: bantabrangschool25@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนาถอนงค์ มีพันธ์ โทรศัพท์: 0632354643 อีเมล์: Meekookkik18@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]