โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
   
          โรงเรียนบ้านทับร้าง มุ่งเน้นจัดการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
   
  ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
   
  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นผู้นำทางวิชาการ เก่งการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ชำนาญการใช้เทคโนโลยี สืบสาน
   
  ประเพณีวัฒนธรรมไทย มีใจรักสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอ
   
  เพียง โดยยึดหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   
  “นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา” 
   
  (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-26 13:53:57 น.

โรงเรียนบ้านทับร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 092-2835373 อีเมล์: bantabrangschool25@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนาถอนงค์ มีพันธ์ โทรศัพท์: 0632354643 อีเมล์: Meekookkik18@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]