โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประวัติโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

 

                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3  รอบ ในวันที่ 4  กรกฎาคม  2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2541  โดยมีวัตถุประสงค์ในการตั้งโรงเรียน  ดังนี้

           1.   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุครบ  3  รอบ 

           2.   เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน  ตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

           3.   เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่างในด้านการอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรและกุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถพึ่งตนเองได้และมีประโยชน์ต่อสังคม

           4.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี  มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาและพัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้ให้เข้มข้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงต่อไป    

           ฯพณฯ ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีและคุณรำแพน เนื่องจำนงค์ ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ 438 หมู่ 1 ถนนเทศประสาท ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้บริจาคที่ดินจำนวน 110 ไร่ 2 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 20 เล่ม 1 หน้า 60  หน้าสำรวจ 275  บริเวณตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 695  หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  เป็น 1 ใน 12  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งเปิดรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี  ตราด  ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และรับนักเรียนทั่วไป  โดยรับนักเรียนประเภทประจำทั้งหมด มีนายจำโนทย์ ปล้องอุดม เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ปัจจุบันมีนายสุวิทย์ ซื่อตรง เป็นผู้บริหารโรงเรียน  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  

           เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามการเสนอของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงมีนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน โดยกระตุ้นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ                    

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นายปรีชา ไพรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นายสนใจ ด่านปาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นางจุรีพร รักสบาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

นางสุภาพร ราชา
นางสายสุณีย์ หงษ์สาคร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038485149 อีเมล์: pccchon_personnel@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร ทองอินทร์ โทรศัพท์: 038485149 อีเมล์: pccchon_personnel@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]