โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3  รอบ ในวันที่ 4  กรกฎาคม  2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2541  โดยมีวัตถุประสงค์ในการตั้งโรงเรียน  ดังนี้

             1.   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุครบ  3  รอบ 

             2.   เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน  ตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

             3.   เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่างในด้านการอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรและกุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถพึ่งตนเองได้และมีประโยชน์ต่อสังคม

             4.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี  มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาและพัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้ให้เข้มข้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงต่อไป    

             ฯพณฯ ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีและคุณรำแพน เนื่องจำนงค์ ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ 438 หมู่ 1 ถนนเทศประสาท ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้บริจาคที่ดินจำนวน 110 ไร่ 2 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 20 เล่ม 1 หน้า 60  หน้าสำรวจ 275  บริเวณตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 695  หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  เป็น 1 ใน 12  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งเปิดรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี  ตราด  ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และรับนักเรียนทั่วไป  โดยรับนักเรียนประเภทประจำทั้งหมด มีนายจำโนทย์ ปล้องอุดม เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ปัจจุบันมีนายสุวิทย์ ซื่อตรง เป็นผู้บริหารโรงเรียน  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  

             เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามการเสนอของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงมีนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน โดยกระตุ้นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ                    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:24:12 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยา อรุณแสงฉาน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ไพรินทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศิริชัย แท่งทอง

 • นางฐิติพร ประสพโชคอำนวยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038485149 อีเมล์: pccchon_personnel@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร ทองอินทร์ โทรศัพท์: 038485149 อีเมล์: pccchon_personnel@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]