• กลุ่มสาระภาษาไทย
 • 1.บทเรียนครูศตพร
  2.บทเรียนครูฝนทิพย์
  3.บทเรียนครูชินกร

 • กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • 1.บทเรียนครูมนัสพร

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  คณะที่ปรึกษาโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

  1. นายอนิรุจน์                สันตโชตินันท์                                  ประธานที่ปรึกษา
  2. นายสมพงษ์                กาญจนประภาส                              กรรมการที่ปรึกษา
  3. นายสมยศ                  นานาประเสริฐ                                 กรรมการที่ปรึกษา
  4. นายสมคิด                  เดือนวันเพ็ญสว่าง                           กรรมการที่ปรึกษา
  5. นายวิรัช                    หลักทอง                                         กรรมการที่ปรึกษา
  6. นายอุ่น                     ร่มเย็น                                             กรรมการที่ปรึกษา
  7. นายรัฐพล                  ถมยางกูร                                       กรรมการที่ปรึกษา
  8. นายวิชัย                   วุฒิประยางกูร                                   กรรมการที่ปรึกษา

   

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

   

  1. นายคุณเศก                ดวงเพชร                                      ประธานกรรมการ
  2. นายวิฑูร                   ปลวกแก้ว                                       กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นายจักกฤษ                อุทัยกลม                                      กรรมการผู้แทนครู
  4. นายสมหวัง                สวัสดีมงคล                                    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายนิยม                   เหมทานนท์                                    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นายพิมล                   ชื่นอารมณ์                                      กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  7. พระครูวินัยธร  ชัยวัตร  อาภาธโร                                       กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
  8. นายพยงค์                  อินทรสิงห์                                     กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
  9. นายทอม                   ห้วยใหญ่                                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  10. นายชาติชาย               ศรีโพธิ์อ่อน                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  11. นายประสาร               เอี่ยมพ่วง                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  12. นายเกียรติชัย              กิจโชติพัฒนา                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  13. นายสนอง                  เต็งสุวรรณ                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  14. นายปรีชา                  อัครภิญโญกุล                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  15. นางสาวสาริศา           จันทร์แรม                                      กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-25 16:49:58 น.

โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรชัย นาดี โทรศัพท์: 0849082617 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]