• กลุ่มสาระภาษาไทย
 • 1.บทเรียนครูศตพร
  2.บทเรียนครูฝนทิพย์
  3.บทเรียนครูชินกร

 • กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • 1.บทเรียนครูมนัสพร

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

  2.       พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.       ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4.       พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  5.       ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  เป้าประสงค์ (Objectives)

  1.       ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

  2.       หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

  3.       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพในระดับสากล

  4.       โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสากลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  5.       โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-25 16:49:58 น.

โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรชัย นาดี โทรศัพท์: 0849082617 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]