โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.  ข้อมูลทั่วไป

                    1.1 ชื่อโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย  ที่ตั้ง -    หมู่ที่  5    ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์  08-9541-2494   โทรสาร   -    E - Mail :  banmabpahway_school@hotmail.com    Website  :        -          

                1.2  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลที่ 1   ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

                1.3  มีเขตพื้นที่บริการจำนวน  1  หมู่บ้าน ได้แก่   หมู่ 5  ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านค่าย

  2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

  1.  ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ – สกุล  นางสาวณัฏฐนันท์  ญาติ   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  1ึ มีนาคม 25ุ62  จนถึงปัจจุบัน
  2.  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ – สกุล   .-

  โทรศัพท์   -                          e- mail : -                          วุฒิการศึกษาสูงสุด       -

  สาขาวิชา      -                        มหาวิทยาลัย.   -                   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันงที่ -     จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา        -           ปี   -     เดือน                รับผิดชอบ   -

       2.3  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                    โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายเริ่มการก่อสร้างเมื่อ 15  มีนาคม  2512 โดยนายถนอม  พัทธเสมา   ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 11  ไร่  300  ตารางวา  และมีชาวบ้านบ้านมาบป่าหวาย ได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นค่าวัสดุ และค่าแรงงานในการก่อสร้าง  รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  30  เมษายน  2512  รวมเวลาก่อสร้าง 45วัน  เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ  พื้นคอนกรีต  หลังคามุงสังกะสี ขนาดกว้าง 8.30 เมตร ยาว 18 เมตร  จำนวน 2 ห้องเรียน ได้เปิดอาคารเรียนเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม  2512โดยนายสมหวัง  จูตะกานนท์  นายอำเภอบ้านค่าย  โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนวัดหนองกรับ มีนายอุทัย  วงศ์ลิขิต เป็นครูใหญ่ เปิดสอน 2 ชั้นเรียน  ในปี พ.ศ. 2512  เปิดเป็นเอกเทศ  โดยมีนายกมล  เมฆโหรา  ตำแหน่งครูจัตวาโรงเรียนวัดหนองกรับ  รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับแต่งตั้งตำแหน่งครูใหญ่          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2518  และดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย จนเกษียณอายุราชการ   ในวันที่ 30 กันยายน 2551  และนายเทียนชัย  ทรงบัณฑิตย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายได้ดำเนินการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนในปี พ.ศ 2554 สร้างอาคารรวมน้ำใจ และเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2555 ต่อมาว่าที่ร้อยสีหนาท ดวงตาทิพย์ ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

                 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย  มีนักเรียนทั้งสิ้น 226  คน  จำแนกเป็นชาย  121  คน  หญิง 105  คน  (ข้อมูล 10  มิถุนายน 2562) มีข้าราชการครู จำนวน 10 คน แยกเป็นชาย 3 คน หญิง 7 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน   ครูธรการ 1 คน    ครูอัตราจ้าง 2 คน  ครูภาษาถิ่น - คน  และครูพี่เลี้ยง - คน  ปัจจุบันมีผู้อำนวยการ  โดยนางสาวณัฏฐนันท์ ญาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   

  3.  ข้อมูลนักเรียน

              ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่  10  มิถุนายน  2562  )

                  3.1 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น    175    คน

                 3.2 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น         226       คน

  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

  ระดับชั้นเรียน

  จำนวนห้อง

                   เพศ

  รวม

  เฉลี่ย

  ต่อห้อง

  ชาย

  หญิง

  อ.2

  1

  21

  17

  37

  16.37

  อ.3

  1

  22

  15

  37

  16.37

  รวม

  2

  42

  32

  74

  32.73

  ป.1

  1

  11

  15

  26

  11.50

  ป.2

  1

  15

  16

  31

  13.72

  ป.3

  1

  20

  13

  33

  14.60

  ป.4

  1

  16

  17

  33

  14.60

  ป.5

  1

  5

  5

  10

  4.42

  ป.6

  1

  12

  7

  19

  8.41

  รวม

  6

  79

  73

  152

  67.27

  รวมทั้งหมด

  8

  121

  105

  226

  100

   

                3.3 จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม             2       คน     

                3.4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ                 -        คน     

                 3.5 จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ                                       -        คน    

                3.6 จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ     -        คน    

                3.7 จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ปัจจุบัน)                -       คน          

                 3.8 สถิติการขาดเรียน                                      -        คน          

                 3.9 จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น                             -       คน          

                 3.10 อัตราส่วนครู :  นักเรียน  =  ระดับก่อนประถมศึกษา 1 : 35, ระดับประถมศึกษา  1: 20

   

   

   

   

   

   

   

  4.   ข้อมูลครูและบุคคลากร

            ครูประจำการ

  ที่

  ชื่อ - ชื่อสกุล

  อายุ

  อายุราชการ

  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

  วุฒิ

  วิชาเอก

  1

  นางสาวณัฏฐนันท์ ญาติ

  35

  12

     ผู้อำนวยการ 

  ศษ.ม

  การบริหารการศึกษา

  2

  นางสาวกันต์พิชญา เมฆโหรา

  43 13 คศ.2 ศษ.บ/ศษ.ม นาฏศิลป์/การบริหารการศึกษา

  3

  นายชัยลักษณ์  เกตุวารินทร์

  34

  6

  คศ.2

  ค.บ.

  ดนดรีสากล

  4

  นางสาววรรณา มนทอง 28 3 คศ.1 ศษ.บ คณิตศาสตร์ศึกษา

  5

  นายพงษ์ศักดิ์  ประทุมสีลา

  39

  3

  คศ.1

  ค.บ.

  ฟิสิกส์

  6

  นางสาวสุพิชญา  ทองดารา

  32

  3

  คศ.1

  ค.บ.

  พลศึกษา

  7

  นายวิรุฬห์ อุ่นวรรณ 27 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา

  8

  นางสาวพิรัชญา  เชื้อประสาท

  26

  2

  ครูผู้ช่วย

  ค.บ.

  การศึกษาปฐมวัย

  9

  นางสาวบุษยมาส  ผาดี

  25

  2

  ครูผู้ช่วย

  ค.บ.

  การประถมศึกษา

  10

  นางสาวฐานิสร  เกิดอยู่

  25

  2

  ครูผู้ช่วย

  ค.บ.

  ภาษาอังกฤษ

  11

  นางสาวณัฐธิชา พุกกะณะสุต

  36

  2

  ครูอัตราจ้าง

  วท.บ.

  คอมพิวเตอร์

  12

  นางวิเชษฐ  วงศ์สุวรรณ

  47

  25

  ข่างไม้ 4

  ม.6

    -


  • จำนวนครูที่สอนตรงวิชาเอก           7        คน  คิดเป็นร้อยละ   87.50
  • จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด       7         คน  คิดเป็นร้อยละ   87.50
  • ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ             ชั่วโมง/สัปดาห์
  • สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ  20 ชั่วโมง/ปี

  5.  ข้อมูลอาคารสถานที่

      5.1 อาคารเรียน จำนวน  2   หลัง  อาคารประกอบ จำนวน   2  หลัง  ส้วม จำนวน 4  หลัง                สนามเด็กเล่น  1  สนาม   สนามฟุตบอล  1  สนามสนาม    อื่นๆ (ระบุ) สนามวอลเล่ย์บอล  1 สนาม

               5.2 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด   8  ห้องเรียน แบ่งเป็น

  ชั้นอนุบาลปีที่  1-2                 จำนวน   2    ห้อง

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6            จำนวน   6    ห้อง

               5.3  ห้องสมุดมีขนาด  54   ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 3,500  เล่ม

               5.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  จำนวน  12 เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของนักเรียน มีจำนวน  12  เครื่อง

               5.5 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องพยาบาล   ห้องครัว      แปลงผัก

  1.  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ วัดป่าหวาย  สวนบ้านไร่  ร้านเสริมสวยเรณู  สถานีอนามัยบ้านหนองกรับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ  สวนสัตว์ดุสิต  วัดพระแก้วมรกต  โครงการพัฒนาเขาหินซ้อนตามพระราชดำริ

   

           

   

  6.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

  1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีสาธารณูปโภคและการคมนาคมอยู่ในเกณฑ์ดีประชากรส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ จึงทำให้มีคุณภาพชีวิตค่อนข้างดี มีประชากรประมาณ 1,620 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด ชุมชน สวนยาง โรงงานอุตสาหกรรม อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง การเกษตร มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ย 50,000 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ กลองยาวผู้สูงอายุ, ดนตรีไทย
  2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา   อาชีพหลัก  คือ รับจ้าง

  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  50,000  บาท

  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   4   คน

  1. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  

  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายได้โอกาสรับความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัด โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ชุมชนได้รับบริการในทุกๆด้าน เช่น ด้านอาคารสถานที่ สนามกีฬาชุมชน ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียน มีระบบบริการสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอกับชุมชน ประกอบโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้คือ วัดป่าหวาย  เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาที่ดี  มีการให้นักเรียนได้รับการอบรมศึกษาธรรมะ มีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

                     โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายมีข้อจำกัดด้านสื่อเทคโนโลยีที่พอเพียงต่อความต้องการของนักเรียน  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ โรงเรียนไม่บรรลุเป้าหมาย  มีประชากรแฝงทำให้เกิดปัญหารายได้น้อย และไม่แน่นอน มีการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.

โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-025330 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวไอลดา วันเพ็ญ โทรศัพท์: 0807637423 อีเมล์: Amiie_310837@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]