โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1. จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

    2. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร และค่านิยม  หลักของคนไทย 12 ประการ

    3. ส่งเสริมให้ระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.

โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-025330 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวไอลดา วันเพ็ญ โทรศัพท์: 0807637423 อีเมล์: Amiie_310837@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]