โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

            ๑. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี        ความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

              ๒.  ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเอง มีทัศนคติและกระบวนการ         การคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

              ๓.  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพเป้าประสงค์

              ๔.  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้  อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  เป้าประสงค์

              มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.

โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-913002 อีเมล์: maenumkoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิชิต อัมฤทธิ์ โทรศัพท์: 0826552698 อีเมล์: amaritwichit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]