โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

  วิสัยทัศน์ (Vision)

              มุ่งส่งเสริม  และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม   ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี กีฬา  มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา  และการประกอบอาชีพ  ดำเนินวิถีชีวิตแบบไทย  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานแห่งความเป็นสากล  โดยชุมชนมีส่วนร่วม    มีความเอื้ออาทรต่อกันและสมานฉันท์ในการดำรงชีวิตในชุมชน พร้อมเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก

  ปรัชญา    :         ปญญา นรตํ รตนํ
                              อ่านว่า ปัญญา นะระตัง ระตะนัง
                              แปลว่า ปัญญาเป็นดวงแก้วของคน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.

โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-913002 อีเมล์: maenumkoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิชิต อัมฤทธิ์ โทรศัพท์: 0826552698 อีเมล์: amaritwichit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]