โรงเรียนวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่มุ่เน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการพื้นฐานอาชีพ กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี

  2. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย

  4.  จัดระบบประกันคูณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง

  5. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จากภาคส่วนในชุมชน และท้องถิ่น

  6. พัฒนาครูและบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล(ID-plan)

  7. สร้างความเข้มแข็มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  8. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และบริการชุมชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.

โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-030511 อีเมล์: wskwsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางมาลีวัลย์ พูลนิคม โทรศัพท์: 089-2537709 อีเมล์: maleewan_09 @hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]