โรงเรียนวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนวัดสระแก้ว  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัมนาผู้เรียน เพื่อในักเรียนได้พัมนาตนเอง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ากาย จิตใจ สติปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ให้ครบทุกด้าน มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีความสุข และมีความจงรักภัคดีต่อสถาบัน ชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.

โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-030511 อีเมล์: wskwsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางมาลีวัลย์ พูลนิคม โทรศัพท์: 089-2537709 อีเมล์: maleewan_09 @hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]