• ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
   
   

   

   โรงเรียนวังจันทร์วิทยาก่อตั้งเมื่อ  วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2523
  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอวังจันทร์    แบบสหศึกษา
  สังกัดกรม สามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ    เริ่มเปิดการสอน
  ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่  1 ในปีการศึกษา  2523  โดยมี
  กำนันธวัชชัย ยืนหยัดชัย บริจาคที่ดินจำนวน  40  ไร่   43.5ตารางวา
   
     
   

   
                           

   
  เริ่มแรกอาศัยเรียนที่ที่พักสงฆ์ชุมแสง      โดยมี
  พระสำอางค์  พุทธสโร เจ้าอาวาสในขณะนั้นช่วย
  อุปการะ สถานที่เรียน     มีนายอุทัย   รัตนพงษ์
  เป็นครูใหญ่คนแรกและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
  ตอนปลาย  ในปีการศึกษา  2532
   
   
     
   
       

  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  ได้เปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 และเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                  จากอดีตถึงปัจจุบันโรงเรียนวังจันทร์วิทยามีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 คน  1. นายอุทัย รัตนพงศ์ 2. นายสมคิด  สุทธิศรี  3. นายสุพจน์   เบญจามฤต  4. นายบุญเกิน  ลอยแก้ว และผู้บริหารคนปัจจุบันคือ ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
   
       
    ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน (อดีต - ปัจจุบัน)  
       
     
    1. นายอุทัย รัตนพงศ์  
     
    2. นายสมคิด  สุทธิศร  
     
    3. นายสุพจน์   เบญจามฤต  
     
    4. นายบุญเกิน  ลอยแก้ว  
     
    5. ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล
     
    6.นายธวัชชัย สุวรณนาคะ
   
    7.นายภิรมย์  ลี้กุล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:47:03 น.

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-666188 อีเมล์: wangchansch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เยาวภา เอี่ยมกำแพง โทรศัพท์: 0801047347 อีเมล์: yawwapa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]