• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
   

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์
                  2. พัฒนาระบบด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
   การประกันคุณภาพ
                  3. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
   และการจัดการเรียนการสอน
                  4. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน
                  5. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
                  6. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี
   และกีฬา
                  7. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรต่างๆ
                  8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใส่ใจสิ่งแวดล้อม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
             เป้าหมาย ( Goal )
                   1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่าง
   มีความสุข
                  2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง
                  3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยีและรู้จักการนำไปใช้ได้อย่าง
   เหมาะสม
                  4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทันเหตุการณ์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
                  5. นักเรียนมีความรู้และทักษะ ในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่าง
   เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
                  6. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬาและอาชีพเต็มตามศักยภาพ
                  7. นักเรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:47:03 น.

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-666188 อีเมล์: wangchansch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เยาวภา เอี่ยมกำแพง โทรศัพท์: 0801047347 อีเมล์: yawwapa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]