โรงเรียนบ้านบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านบ่อฯ  ได้เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2473  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ่อ เป็นสถานที่เรียน  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2484  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขั้นจึงได้สร้างโรงเรียนถาวรขึ้นโดยการประชุมชาวบ้าน  ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างโรงเรียนคือ  เจ้าอธิการเตียง  ศิริปัญโณเจ้าอาวาสวัดบ่อในขณะนั้น  โดยทางราชการให้เงินงบประมาณมาช่วยจำนวน  600  บาท  (หกร้อยบาทถ้วน)  นอกนั้นประชาชนร่วมกันบริจาคทรัพย์    วัสดุและ แรงงาน   จนเสร็จเรียบร้อย  นายละออ  ทวีทรัพย์  ครูใหญ่จึงขออนุญาตตั้งชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนวัดบ่อ(ปัญญาศิริศึกษาการ)   โดยนำฉายาของเจ้าอธิการเตียง  มาเป็นชื่อโรงเรียนอยู่ด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของท่าน  และใช้เป็นสถานที่เรียนมาจนถึง  พ.ศ.  2512  อาคารเรียนหลังนี้ได้ชำรุดมาก   ไม่สามารถซ่อมแซมได้   นายสายชล  รจนากูล   ครูใหญ่ในขณะนั้น  ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะครู, กรรมการโรงเรียน   ต่างเห็นสมควรว่าควรสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
    พ.ศ.  2513   ได้รับงบประมาณ  310,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ 004   ราคาก่อสร้าง  400,000   บาท   โดยคุณย่าจงจินต์  รุจิรวงศ์   ร่วมบริจาค  90,000  บาท  โดยย้ายจากวัดบ่อ  มาสร้างที่หมู่ที่  6  ต.บ่อ  โดยมีนายวิศิษฐ์   วิสานนท์  นายอำเภอขลุง มาเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อย
    วันที่  9   กรกฎาคม  2513   ได้ย้ายนักเรียนมาเข้าเรียน  และถือเอาวันนี้เป็นวันเกิดของโรงเรียน  พร้อมขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  จากโรงเรียนวัดบ่อ(ปัญญาศิริศึกษาการ)   เป็นโรงเรียนบ้านบ่อ  (จงจินต์  รุจิรวงศ์  อุปถัมภ์  3 )   เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณย่าจงจินต์  รุจิรวงศ์ 
    พ.ศ.  2514  ได้รับงบประมาณ  25,000  บาท  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  ขนาด  2  ห้องนอน   1  หลัง
    พ.ศ.  2515   ได้รับงบประมาณ  45,000  บาท  สร้างโรงฝึกงานแบบ  312  พื้นที่  120  ตารางเมตร  1  หลัง
    พ.ศ.  2516  ได้รับงบประมาณ  25,000  บาทสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  ขนาด  2  ห้องนอน   1  หลัง
    พ.ศ.  2517  ได้รับงบประมาณ  260,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  004  ขนาด  6  ห้องเรียน  1  หลัง  โดยนายหล่อ  ศิริการ  ร่วมบริจาค  140,00  บาท  รวมเป็นเงิน   400,000  บาท  
    พ.ศ.  2518   ได้รับงบประมาณ  40,000  บาทสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  ขนาด  2  ห้องนอน   1  หลัง
    พ.ศ.  2520   ได้รับงบประมาณ  75,000  บาทสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  ขนาด  2  ห้องนอน   1  หลัง
    พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณ  40,000  บาท  สร้างส้วมแบบ  401  ขนาด  5  ที่นั่ง   1  หลัง
    พ.ศ.  2526    ได้รับงบประมาณ  15,000  บาท  สร้างเรือนเพาะชำ    แบบ  พ.1    1   หลัง
  พ.ศ.  2529   ได้รับงบประมาณ  200,000  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.  202/26   จำนวน  1  หลัง
    พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณ  390,000  บาท  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ  004  หลังที่  2  จำนวน  2  ห้องเรียน  จนครบเต็มรูปแบบ  8  ห้องเรียน  รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น   790,000  บาท
    วันที่   10  พฤศจิกายน  2540    นายสมพงษ์  ทรัพย์ละม่อม   ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อ
    ปีงบประมาณ  2542   ได้รับงบประมาณ  20,000  บาทปรับปรุงส้วมแบบ  401  หลังที่   1 
    ปีงบประมาณ  2543  ได้รับงบประมาณ  18,700  บาทปรับปรุงพื้นอาคารเรียน    
          งบประมาณ  100,000 บาทสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  
          งบประมาณค่าเวนคืนที่ดิน   69,605  บาท สร้างรั้วโรงเรียน  และ
  นายสมพงษ์    ทรัพย์ละม่อม อาจารย์ใหญ่  ร่วมกับคณะครู และ กรรมการสถานศึกษา  จัดหาเงินบริจาค  จำนวน  140,000  บาท สมทบการจัดสร้างรั้วจนแล้วเสร็จ
    ปีงบประมาณ  2544  ได้รับงบประมาณ  83,000  บาท  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนแบบ  004  ทั้ง  2  อาคาร
    ปีงบประมาณ  2544   นายสมพงษ์   ทรัพย์ละม่อม  ได้รับการเมินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
  เกณฑ์คุณภาพ  รุ่นที่  1  ของ  สปจ.จบ.  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2544
    ปีงบประมาณ  2549  คณะครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ )
  จำนวน   7  ราย
  ปีงบประมาณ  2552   โรงเรียนบ้านบ่อ  ได้รับงบประมาณ  242,000  บาท  สร้างส้วมแบบ
  604/45  จำนวน  1  หลัง
    ปีงบประมาณ  2553   โรงเรียนบ้านบ่อ  ได้รับงบประมาณ  280,000  บาท  ปรับปรุงอาคารแบบ004  พ.ศ. 2513

   

  ตั้งแต่เปิดเรียนปีแรกจนถึงปัจจุบัน  มีข้าราชการครูหมุนเรียนทั้งสิ้น  83   คน  ผู้บริหาร  5  คน   คือ
  1.  นายละออ  ทวีทรัพย์      พ.ศ.  2473 -  2487
  2.  นายเสงี่ยม  สุทธิธรรม  พ.ศ.  2488 -  2507
  3.  นายสายชล  รจนากูล  พ.ศ.  2508  -  30  กันยายน  2540
  4.  นายปฐมพงศ์  ฐาศิริทรัพย์  7  พฤศจิกายน  2540 -  2558

  5.  นางประทิน  ไชยวงค์    11  พฤศจิกายน  2558 -  ปัจจุบัน

  คำขวัญของโรงเรียน
          สะอาด  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา

  สีประจำโรงรียน

          สีน้ำเงิน  หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ สดใสน่ารัก

          สีชมพู   หมายถึง ความสดชื่นเบิกบาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-29 14:35:46 น.

โรงเรียนบ้านบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039368302 อีเมล์: pickja@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Tadchaya Niyomthai โทรศัพท์: 084-0175714 อีเมล์: Tadchaya.nyt@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]