โรงเรียนบ้านบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ภายใต้ภาระงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษา อันได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 

  1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและเด็กพิการเรียนร่วม

  2.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ  การคิดวิเคราะห์

  3.  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี

  4.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาศักษภาพและการก้าวหน้าในวิชาชีพ

  5.  ส่งเสริมปรับปรุง  ภูมทัศน์  อาคารสถานที่  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและชุมชน

  เป้าประสงค์

  1.  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

  2.  นักเรียนมีทักษะ ความรู้ และพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ

  3.  นักเรียนลักษณะนิสัยในการแสวงหาความรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4.  ครูได้รับการพัฒนาตนเอง ปรับวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง

  5.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม

  6.  นักเรียนกล้าแสดงออกโดยใช้กีฬา ศิลปะ ดนตรี เน้นมีความรู้ คู่คุณธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-29 14:35:46 น.

โรงเรียนบ้านบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039368302 อีเมล์: pickja@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Tadchaya Niyomthai โทรศัพท์: 084-0175714 อีเมล์: Tadchaya.nyt@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]