โรงเรียนหนองมะค่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติจากประสบการณ์จริง

  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรักสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ จัดบรรยากาศ ให้ร่มรื่นสวยงาม

  4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย

  5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความรัก ความภูมิใจ หวงแหนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:41:04 น.

โรงเรียนหนองมะค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039480049 อีเมล์: nongmakaschool2014@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภินันท์ จิดานันทน์ โทรศัพท์: 0952528295 อีเมล์: kruitnk@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]