• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

             พัฒนาและส่งเสริมนักเรียน

  ทุกคนให้มีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

             1.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             2.จัดหาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

             3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

             4.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม

             5.บุคลากรทุกคนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039394914 อีเมล์: supagar@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กนกวรรณ ทุมทอง โทรศัพท์: 081-0046063 อีเมล์: nong_nok068@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]