โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                1. ส่งเสริมพัฒนาอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

                2. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลาย ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน

                4. พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ รักการอ่าน ศิลปะและดนตรี แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                5. ส่งเสริมผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สุขภาพ เพื่อการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039421609 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อัครพงศ์ ช่างนอก โทรศัพท์: 095-9756885 อีเมล์: ukkarapong2535@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]