โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

       1.  เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                        2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

                        3.  พัฒนาบุคลากร

                        4.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                        5.  พัฒนาระบบบริหาร

                    เป้าประสงค์

                  1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ  มีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  และมีทักษะกระบวนการคิด

                        3.  บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                        4.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

                        5.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039609939 อีเมล์: noenmahad@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตติมา คุ้มแว่น โทรศัพท์: 0875474128 อีเมล์: noenmahad@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]