โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  .. 2479 โดยแต่เดิมได้อาศัยศาลาวัดตะเคียนทองและอาคารเรียนชั่วคราวเป็นที่เรียน     ต่อมาในปี  .. 2500 พระครูเพ็ชร  เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง ได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลตะเคียนทองและตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่ของนายเบา     วรรณภักดี     นายโข    วรรณภักดี   และนายเฉลียว  วรรณภักดี    ที่ได้ร่วมกันบริจาคให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดตะเคียนทองฯ  ซึ่งมีพื้นที่จำนวน  14  ไร่  99  ตารางวา  โดยได้เริ่มสร้างอาคารหลังแรกเป็นอาคารแบบ ป.1 . ชั้นเดียว  3  ห้องเรียน  ราคาค่าก่อสร้าง  50,000  บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  9  ตุลาคม  ..  2500 สร้างเสร็จเมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  ..  2501  (ปัจจุบันนี้ได้ขออนุญาตทำการรื้อถอนแล้วเมื่อวันที่  6  ธันวาคม  ..  2534    เนื่องจากชำรุดทรุดโทรม)

            ต่อมาในปี พ.. 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 . จำนวน  4  ห้องเรียน

  งบประมาณ  250,000  บาท โดยได้สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  ..  2520

            ปี พ.. 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   017  จำนวน  4 ห้องเรียน งบประมาณก่อสร้าง 1,240,000  บาท  สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม  ..  2526 ต่อมาได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก  4  ห้องเรียนเมื่อเดือนตุลาคม  ..  2538

            นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน 4 หลัง ดังนี้

  -  หลังที่ 1 แบบ กสม.สร้างเมื่อปี พ..  2515  งบประมาณ  35,000   บาท (ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนได้ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2

  ที่ ศธ 04031/1427 ลงวันที่  29  เมษายน 2559 และรื้อถอนเสร็จพร้อมทำลายวัสดุที่ใช้การไม่ได้แล้วเสร็จเมื่อ  30  พฤษภาคม 2559)

  -  หลังที่ 2 แบบ กสม.สร้างเมื่อปี พ..  2518  งบประมาณ 45,000    บาท

  -  หลังที่ 3 แบบ กสม.สร้างเมื่อปี พ..  2520  งบประมาณ  75,000   บาท

  -  หลังที่ 4 แบบ กสม.สร้างเมื่อปี พ..  2521  งบประมาณ  80,000   บาท

            โรงเรียนยังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  312  จำนวน  1 หลัง สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  ..  2524  งบประมาณ  140,000  บาท

            มีส้วมจำนวน  2 หลัง โดยหลังที่  1  แบบ กสม.401/5     งบประมาณ  25,000   บาท     หลังที่  2 แบบ สปช.601/26  สร้างเมื่อปี พ.. 2544  งบประมาณ  100,144  บาท

            ถังเก็บน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.33  จำนวน 1 ชุดสร้างเมื่อปี พ.. 2529  งบประมาณ  35,000 บาท 

  ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.99 จำนวน  1  ชุด   งบประมาณ   200,000  บาท

            ถังเก็บน้ำซีเมนต์ขนาดบรรจุ  20  ลบม. จำนวน  2  ถัง งบประมาณถังละ  80,000  บาท

            ถังเก็บน้ำซีเมนต์ขนาดบรรจุ  50  ลบม.จำนวน  1  ถัง งบประมาณ  160,000  บาท

            นอกจากนี้ยังมีอาคารศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนตะเคียนทอง ซึ่งสร้างโดยใช้เงินงบประมาณพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี(นายวโรทัย   ภิญญศาสน์,นายธวัชชัย   อนามพงษ์,นายประวัฒน์   อุตตะโมต)จำนวน  1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง  260,000  บาทสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.. 2534 ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนตะเคียนทอง และทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ได้ขออนุญาตใช้เป็นศูนย์ปฐมวัย อบต.ตะเคียนทอง

                  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ งบประมาณก่อสร้าง  ๑๓๔,๑๐๐ บาท

                  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณเป็นเงินบริจาคจากชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตะเคียนทอง ก่อสร้างชายคาคลุมหน้าอาคาร ๐๑๗  งบประมาณก่อสร้าง  ๑๘๐,๐๐๐ บาท

                  ปี พ.ศ.๒๕๕๘  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า  งบประมาณก่อสร้าง ๒๐๘,๘๐๐ บาท

                  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบบริจาคจากกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง  ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม ตามโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน จำนวน ๘๕,๗๑๔ บาท

                  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป ๑ ข   งานพื้นงานรางน้ำ  จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท

            ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้เคยปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดตะเคียนทองฯ มีดังนี้

  1. นายแตง  พร้อมพงษา  ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง  .. 2479 - .. 2482

  2. นายแจ้ว   บัวสาย               ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง  .. 2482 -  .. 2485

  3. นายขาว    วังศรี                ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.. 2485 – .. 2487

  4. นายพูน   เรืองภักดิ์              ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.. 2487 -  .. 2491

  5. นายฉลวย   เจริญสวัสดิ์         ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.. 2491 – .. 2494

  6. นายฉาย   วงษ์กำปั่น                     ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.. 2494 – .. 2500

  7. นายหุน   คามาวาส             ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.. 2500 – .. 2525

  8. นายไพบูลย์    สุนทร            ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่  1  ธันวาคม  .. 2525 – - วันที่  30   กันยายน   .. 2542

  9. นายวิมล    สมใจ                ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่  1  พฤศจิกายน  ..  2542 – - วันที่  30  พฤศจิกายน  ..  2543

  10.  นายสุเมธ    พรพานิช         ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  ..  2543 – 4  กุมภาพันธ์  2546

  11. นายอนุวัตร์   อรรถเจดีย์       ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่  5  กุมภาพันธ์  .. 2546 –4 ธันวาคม 2550

  12. นายประวีร์  บรรจงการ       ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 24  มกราคม  .. 2551 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

  13. นายสุทธิวิทย์  จรดล  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557- 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2558

  14.นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.2558 - 24 พฤศจิกายน 2559

  15. นางสาวปัทมา   อิ่มผ่อง  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน

   

            ปัจจุบัน โรงเรียนวัดตะเคียนทองฯ มีข้าราชการครูจำนวน  7  คน พนักงานราชการ  1  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  2  คน อัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรงจำนวน  1  คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 – 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 6  มีข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  1.  นางสาวปัทมา  อิ่มผ่อง       ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียน

  2. นางสาววิภา  ฉัตรเงิน           ตำแหน่ง          ครู ค.ศ. 2      ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

  3. นางปัญจมา  บุตรจันทร์        ตำแหน่ง          พนักงานราชการ       ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

  4.  นางสาวน้ำตาล    เกษกรรณ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  5. นางสาวเปรมกมล  มะโนกิจ     ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  6.  นางสาวณภัทร  หอมไม่หาย          ตำแหน่ง          ครูผู้ช่วย           ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  7.  นางสาวมินตรา  นาพรม       ตำแหน่ง          ครูผู้ช่วย                     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  8.  นางสาวลักษณ์ริษา  ทรงดาวเรือง      ตำแหน่ง    ครูผู้ช่วย           ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  9.  นางสุพรรณี  สุทธิประภา       ตำแหน่ง          ครู ค.ศ. 3                  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  10. นางสาวอภิญญา โตวงษ์    ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  11. นางพูลศรี    สุทธิผล          ตำแหน่ง ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0852821951 อีเมล์: wattakeantongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิวุฒิ วังศรี โทรศัพท์: 0861575294 อีเมล์: apiwut1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]