โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  จัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี ค่านิยมองค์กร

  2.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  3.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                  4.  สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                  5.  อนุรักษ์สภาวะแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เป้าประสงค์

  1.             ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  2.             ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  3.             ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  4.         สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  5.              สถานศึกษาเป็นแหล่งทำนุบำรุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

               


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0852821951 อีเมล์: wattakeantongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิวุฒิ วังศรี โทรศัพท์: 0861575294 อีเมล์: apiwut1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]