โรงเรียนวัดคลองพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

  2. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัย และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  3. ส่งเสริมให้บุคคลากรทางการศึกษาและชุมชน ร่วมจัดการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมชอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. พัฒนาครูให้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  2. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัย และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  3. นักเรียนและชุมชนมีความรักและภาคภูมิใจ ในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  4. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒิ มีรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:06:14 น.

โรงเรียนวัดคลองพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039493551 อีเมล์: watklongplu@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุภารินทร์ คนแคล้ว โทรศัพท์: 0953598386 อีเมล์: sprkol2558@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]