โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                         โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ตั้งอยู่บนพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดคลองตะเคียน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ(มะขามเดิม) จังหวัดจันทบุรี  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๑ โดยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มีนายฉลาด เฉลิมรัตน์ เป็นครูเพียงคนเดียว

                           พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร แบบ ๐๐๘ จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท มีนายธวัช สุริโย เป็นครูใหญ่

                           พ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท และส้วม(ไม่มีแบบ) จำนวน ๑ หลัง ๒ ที่นั่ง

                           พ.ศ.๒๕๑๗ นายธวัช สุริโย ได้ขิย้ายสับเปลี่ยนกับนายประสิทธิ์ จรดล ครูโรงเรียนวัดหนองอ้อ โดยนายประสิทธิ์ จรดล มาทำหน้าที่ครูใหญ่

                           พ.ศ.๒๕๒๑ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ข อีก ๑ หลัง จำนวน ๓ ห้องเรียน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                           พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

                           พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๑/๒๕๒๖ งบประมาณ ๓๓๓,๐๐๐ บาท

                           ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖ นายประสิทธิ์ จรดล เกษียณอายุราชการ

                           ๑ มีนาคม ๒๕๒๗ นายอำไพ เกษศิริ ครูใหญ่โรงเรียนวัดพลวง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                           พ.ศ.๒๕๓๐ เปิดสอนชั้นเด็กเล็กอีก ๑ ชั้นเรียน และได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท

                           ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ นายอำไพ เกษศิริ เกษียณอายุราชการ

                           ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ นายประยุทธ เผื่อนประไพ ครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งกบิล ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ ในปี ๒๕๓๓

                           พ.ศ.๒๕๓๔ ได้ดำเนินการต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนหลังที่ ๒ โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ (เนื่องจากห้องเรียนและห้องประกอบอื่นๆ ไม่เพียงพอ) สร้างแล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๓๗ ใช้เงินที่มีผู้บริจาคทั้งสิ้น ๙๔,๖๖๐ บาท

                           ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖ พื้นที่ตำบลพลวง ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนได้ถูกแบ่งแยก ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมี ๔ ตำบล คือ พลวง ตะเคียนทอง ชากไทย คลองพลู ส่วนตำบล           จันทเขลมแยกออกจากตำบลคลองพลูภายหลัง

                             พ.ศ.๒๕๓๘ เปิดชั้นอนุบาล ๑ เพิ่มอีกหนึ่งห้องเรียน และเปลี่ยนชั้นเด้กเล็กเป็นอนุบาล ๒

                             พ.ศ.๒๕๔๔ นายประยุทธ เผื่อนประไพ ได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และในปีนี้ได้เริ่มดำเนินการโครงการอาหารมื้อเที่ยงเลี้ยเด็กเพียงพอ โดยจัดหาผู้บริจาคมาสมทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดบริหารอาหารกลางวันฟรีให้นักเรียนครบ ๑๐๐%

                             ๘ กันยายน ๒๕๕๐ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ยกฐานะเป็นอำเภอ

                             โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย สามารถใช้งานได้ การปรับปรุงซ่อมแซมส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ

                              ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รวม ๙ ห้องเรียน

                              ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๘ ดร.สุดา  สุขอ่ำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๒ ได้มาทำพิธีเปิดอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดคลองตะเคียน  ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  โดยผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือในการบริจาคงบประมาณต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนจนการสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่ได้ใช้เงินของงบประมาณแต่อย่างใด

                              ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ นายประยุทธ  เผื่อนประไพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตะเคียน ครบเกษียณอายุราชการ อายุครบ  ๖๐ ปี 
                              ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ นางสาวชลดา  สุขเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
                             ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ นางสาววันเพ็ญ  จันทร์ภิรมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะเก้าเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐                                                ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นางไพจิตร์  วรวาทเวทย์มนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งกบิล อำเภอเขาคิชฌกูฏ เดินทารงมารับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตะเคียน   
                                จนถึงปัจจุบัน
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 07:51:02 น.

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039307142 อีเมล์: WatKiongtakian @outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทธาทิพย์ เขียวชะอุ่ม โทรศัพท์: 0845212649 อีเมล์: suttatipk92@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]