โรงเรียนบ้านคลอง 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนบ้านคลอง 21  ( นาควิจิตรเฉลิมช่วงประชาอุทิศ )   ตั้งอยู่เลขที่ 104  หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเกาะกา     อำเภอบางน้ำเปรี้ยว     จังหวัดฉะเชิงเทรา    รหัสไปรษณีย์    24170   โทรศัพท์    038–080059,038- 787759  โทรสาร  -     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2509 โดยอาคารหลังแรกสร้างด้วยงบประมาณและเงินสมทบจากราษฎร  ช่วยกันบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น  75,000 บาท  โดยนายเสงี่ยม  นาควิจิตร  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้เสนอต่อทางราชการที่มีงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ห้องเรียน และให้เพิ่มเป็น 4 ห้องเรียน โดยสร้างเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2509 แล้วเสร็จในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2509 โดยสร้างในที่ดินของนาย เสงี่ยม นาควิจิตร ที่บริจาคตามเลขที่โฉนด 4298 จำนวน 6 ไร่ และนางเจริญ เฉลิมช่วง ได้บริจาคที่ดินตามโฉนด 4299 อีกจำนวน 3 ไร่

                   โรงเรียนได้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2509 มีนักเรียน 3 ห้องเรียน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ) จำนวนนักเรียน 66 คน โดยมีนางอำไพ  เขียวชอุ่ม เป็นผู้บริหารคนแรก

                   ต่อมาปี พ.ศ.2522 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ.2523 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ และในปีนี้ทางราชการได้จัดสรรอัตราลูกจ้างประจำ ในตำแหน่งนักการภารโรงจำนวน 1 อัตรา คือ นายเต็ม วงษ์มาลัย

                  ในปี พ.ศ. 2529 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 จำนวน 3 ห้องเรียนและในปี พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 แผนงานตามมาตรฐานการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ งาน/โครงการ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 2 ห้องเรียนหมวดค่าที่ดิน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 181,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                   ปี พ.ศ.2543 ได้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล 1 -2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2543 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ได้ร่วมปรับปรุงสนามโรงเรียน โดยทำเป็นคอนกรีต คิดเป็นงบประมาณ 30,000 บาท ทำให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

                   ในปี พ.ศ.2547 โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และปรับปรุง พ.ศ.2545

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:53:43 น.

โรงเรียนบ้านคลอง 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 065-3914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนัญญ์ธร ปลอดดี โทรศัพท์: 0653914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]