โรงเรียนบ้านคลอง 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑. พัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา

  ๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  ๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสุขภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

  ๔. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

      ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น         

  เป้าประสงค์

       มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย  พลานามัยดี  มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:53:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอนัญญ์ธร ปลอดดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกรรนิการ์ รามางกูร

 • นางปรานอม เนียรมงคลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,941
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลอง 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 065-3914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนัญญ์ธร ปลอดดี โทรศัพท์: 0653914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]