โรงเรียนบ้านคลอง 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑. พัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา

  ๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  ๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสุขภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

  ๔. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

      ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น         

  เป้าประสงค์

       มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย  พลานามัยดี  มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:53:43 น.

โรงเรียนบ้านคลอง 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 065-3914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนัญญ์ธร ปลอดดี โทรศัพท์: 0653914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]