โรงเรียนบ้านคลอง 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

              โรงเรียนบ้านคลอง๒๑ มุ่งจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม รักความยุติธรรม เคารพกฎหมาย มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ การอ่านออก เขียนได้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

         ปรัชญาของโรงเรียนบ้านคลอง ๒๑

    นตฺถิปญฺญา สมาอาภา
    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:53:43 น.

โรงเรียนบ้านคลอง 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 065-3914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนัญญ์ธร ปลอดดี โทรศัพท์: 0653914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]