• ประวัติโรงเรียน
 •    โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา  ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2435  เดิมมีชื่อว่า     “โรงเรียนอณัตยาคม” ทำการสอนชั้นมูลและชั้นประถม 

  ใช้ศาลาการเปรียญของวัดสายชล ณ รังษี เป็นที่ทำการสอน  ในปี พ.ศ. 2456  และ ปี พ.ศ. 2463  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 

  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่เป็น “เบญจมราชูทิศ”  และ “ฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์”   ตามลำดับ  

  เนื่องจากมีการก่อสร้างโรงเรียน ณ ที่แห่งใหม่  และขยายกิจการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   ต่อมา  ปี พ.ศ. 2480 – พ.ศ. 2481

  ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ทั้งหมดและให้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  “เบญจมราชรังสฤษฎิ์”  

  พ.ศ. 2496                  เป็นโรงเรียนวิสามัญแบบประสม เป็นโรงเรียนแห่งแรหของประเทศไทยที่ได้รับการปรับปรุงด้านการศึกษา
   

  .ศ. 2501                 กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

                                          สืบมาจนถึงปัจจุบัน  เปิดสอนระดับเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทย์ แบบสหศึกษา

  .ศ. 2511 – 2515      ใช้หลักสูตร ค.ม.ส. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มศ.1 - มศ.3  และใช้  หลักสูตร ค.ม.ส.ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกทั่วไป

  .ศ. 2515 – 2544      ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายฉบับปรับปรุงในชั้น ม.1 และ ม.4   และจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม. 6

                                          โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษา

  พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน   เป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัดฉะเชิงเทราในการใช้หลักสูตรการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542

     โดยรับนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ 3   และช่วงชั้นที่ 4  ช่วงชั้นละ 3 ปี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:22:56 น.

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-511-249 อีเมล์: brr@brr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐ โทรศัพท์: 0837522509 อีเมล์: supalee7@yahoo.co.uk
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]