• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนปี 2561

  1. นายรามมินทร์  แผ่เผื่อ                          ประธานนักเรียน

  2. นางสาวดารณี  เอี่ยมทรัพย์                     รองประธานนักเรียน

  3. นางสาวนริศรา  มีวิริยกุล                        เลขานุการ

  4. นางสาวศศิธร  หน่ายคอน                       เลขานุการ

  5. นายกฤตพล  สุขประเสริฐ                       ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  6. นายสุกฤษฎิ์  สุขสำราญ                         ฝ่ายอาคารและสถานที่

  7. นายมณฤทธิ์  ดีรอด                              ฝ่ายดนตรี

  8. นายนิธินันท์  คงอิ่ม                              ประธานฝ่ายออกแบบและตกแต่งศิลป์

  9. นางสาวพรพรหม  ล่ามกิจจา                    รองประธานฝ่ายออกแบบและตกแต่งศิลป์        

  10. นายธานินทร์  โสรัจจกิจ                       ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย  

  11. นายณัฐภัทร  บุญปัด                           ฝ่ายวิชาการ

  12. นายวราวิทย์  ชุมชูจันทร์                       ฝ่ายอนามัยและโภชนา

  13. นางสาวณัจฉรียา  คงคาธร                    ฝ่ายธุรการและการเงิน

  14. นางสาวสุพนิต  ลีวรรณภาใส                  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  15. นางสาวภัคมน  สุนาวงษ์                       ฝ่ายโสตและสารสนเทศ  

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:22:56 น.

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-511-249 อีเมล์: brr@brr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐ โทรศัพท์: 0837522509 อีเมล์: supalee7@yahoo.co.uk
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]