โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  โรงเรียนราชสาส์นวิทยา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 132 หมู่ 2 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  24120  หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3859 – 1078 เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาจัดการเรียนการสอน 
  ในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็น
  โรงเรียนเมื่อวันที่ “ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ” โดยอยู่ในสังกัดและภายใต้ความรับผิดชอบของกรม
  สามัญศึกษา กองการมัธยมศึกษา จนกระทั่งถึงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยโอนเข้าสังกัดสำนักงาน
  เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  
  	  เดิมเมื่อปีการศึกษา 2522 ซึ่งเป็นปี “ปฐมฤกษ์ ” ของการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเบื้องต้นข้อมูลโรงเรียนประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 24 คน , ข้าราชการครู 
  จำนวน 5 คน , ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน และ นายวารินทร์ คัยนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน
  เป็น “ คนแรก ”ทั้งนี้ โรงเรียนวัดจระเข้ตาย“พินิจค้าประชาสรรค์” ตำบลบางคา กิ่งอำเภอราชสาส์น (เดิม )
   จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้ความอนุเคราะห์อาคารเรียนหลังเก่า
  สำหรับเป็นสถานที่ดำเนินการ
  	   ปีงบประมาณ 2524 เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน (ชั่วคราว) บนพื้นที่รวมจำนวน 35 ไร่ 5 ตารางวา 
  ซึ่งได้รับการสนับสนุนบริจาคที่ดินเพื่อการศึกษา (จำนวน 2 ราย )
  	     1. นายเหลียง – นางนวม  โอสถานนท์ (กำนันตำบลบางคา) : 20 ไร่ 5 ตารางวา
  	     2. นายจำรัส - นางส้มลิ้ม คุณารักษ์ (คหบดีตำบลบางคา)   : 15 ไร่
  	   ต่อมาปีการศึกษา 2525 : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ดำเนินการจัด
  การเรียนการสอนจากโรงเรียนวัดจระเข้ตาย “พินิจค้าประชาสรรค์” มายัง ณ สถานที่ตั้งของโรงเรียน
  ในปัจจุบัน อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับเงินช่วยเหลือจากผ้าป่าของท่านพระครูพิทักษ์เขมากร : เจ้าคณะอำเภอ
  พนมสารคาม เป็นจำนวนเงิน 99,837.50 บาท  ( เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ) 
  ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ : การปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว , ค่าถมดินสนามหน้าอาคารเรียน , 
  ค่าสร้างถังเก็บน้ำฝน , ขุดบ่อน้ำบาดาล และสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก สำหรับเป็นการสนับสนุนการจัด
  การศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 70 คน , ข้าราชการครู จำนวน
  ครู 6 คน และลูกจ้างประจำจำนวน 2 คน
  	   ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน
  รวมจำนวน 220 คน ( ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ) จำแนกเป็นแผนการจัดชั้นเรียน : 2-2-2 / 2-2-2
  	   ช่วงชั้นที่ 3 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 1 – 3 )    จำนวน 123 คน
   	   ช่วงชั้นที่ 4 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. 4 – 6 )  จำนวน 97 คน
        ข้าราชการครู จำนวน 13 คน ; จำแนกเป็นชาย 6 คน และหญิง 7 คน
  	   ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 คน : จำแนกเป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน
  	   ลูกจ้างประจำ (ชาย ) จำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่ : นักการภารโรง , ยาม และ พนักงานขับรถ
     โดย นายสมเกียรติ ภู่เจริญ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:32:26 น.

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3859-1078 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วรัชยา ย่องใย โทรศัพท์: 0994141234 อีเมล์: warataom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]